24-12 KERSTVIERING SINT CATHARINAKAPEL

Op zondag 24 december is in de morgen de viering van de vierde zondag van de Advent om 09.30 uur met als voorganger en pastoor Rud Smit.
In de avond is de Kerstviering om 19.00 uur met als voorganger pastor Jo Staps. Na deze viering is er koffie met wat kerst-lekkers. Gezien het beperkt aantal plaatsen vragen wij u om zich vooraf aan te melden op onze website: www.sintcatharinakapel.nl. Na uw aanmelding ontvangt u een toegangsbewijs.
De collecte met kerst zal bestemd worden voor vervanging van de motor van het orgel.
Na 70 jaar gebruik is de motor aan vervanging toe.

 Kalender week 50
12-12 Ontmoetingsmiddag senioren
Dinsdag 12 december is voor senioren om 14.30 uur in de Ontmoetingskerk een Eucharistieviering met als thema: “God geeft zijn Zoon. Een koninklijk geschenk”. 
Maandag 18 december is de ontmoetingsmiddag voor de senioren in het Steunpunt aan het Zonneplein om 14.00 uur. Uitnodigingen liggen in de kerk en in het Parochiecentrum. Voor informatie en opgeven kunt u daar terecht tel. 0164-233574.
12-12 Boeteviering
Dinsdag 12 december Boeteviering om 19.00 uur in de St.Gertrudiskerk. Dit in tegenstelling tot de informatie in het parochieblad InZOOMen, waar vermeld staat dat het in de OLV van Lourdeskerk is.
13-12 Bijbels Leerhuis
Woensdag 13 december Bijbels Leerhuis vanaf 19.30 uur in het Parochiecentrum o.l.v. em. pastor Rud Smit. We lezen samen in het Marcus-evangelie.
15-12 Relivisie
Vrijdag 15 december uitzending ZuidWestTV om 10.00 uur.
15-12 Tieneravond
On the Move’ komt vrijdag 15 december om 18.00 uur in het praathuis bijeen voor een kerstdiner en aansluitend adventviering.
16-12 A Festival of Nine Lessons and CarolsZaterdag 16 december 19.00 uur in de Gertrudiskerk de jaarlijkse Adventsviering “A Festival of Nine Lessons and Carols”: inmiddels een niet meer weg te denken traditie op weg naar Kerstmis. HMR-projectkoor, CKB-kinderkoor en jeugdkoor “After-8” verzorgen met begeleiding van orgel en harp de koorzang én er is gelegenheid tot samenzang. De kerk (ingang Kerkstaat) is om 18.30 uur geopend.
16 en 17-12 Zegening kerstkribjes
In alle vieringen in onze beide kerken is er op zaterdag 16 en zondag 17 december de zegening van de kerstkribjes. Kinderen en volwassenen zijn van harte uitgenodigd om de kerstkribjes van thuis mee te brengen om deze te laten zegenen.
17-12 Peuter-Kleuter viering
Zondag 17 december om 9.30 uur Peuter-Kleuterviering in de OLV van Lourdeskerk.
20-12 Lofprijsavond
Woensdag 20 december Lofprijsavond om 19.30 uur in de grot van de OLV van Lourdeskerk.
Kerstvieringen
In het parochieblad InZOOMen, die een dezer dagen verspreid is, vindt u alle vieringen met de kerstdagen. Ook op onze website www.lievevrouweparochie.nl zijn die te vinden. Volgende week in de Bode van 19 december vindt u ze in deze krant. Alleen als u de intenties instuurt vóór vrijdag 15 december kunnen ze bij de kerkberichten in deze krant meegenomen worden.
Biddende  Moeders
Iedere donderdag om 10.00 uur komen de Biddende Moeders bij elkaar in de Dagkerk van de St. Gertrudiskerk (muv de schoolvakanties). Biddende moeders is een gebedsgroep van vrouwen die met elkaar bidden voor hun eigen kinderen en kleinkinderen maar ook voor andere kinderen die gebed nodig hebben. Biddende Moeders is in Engeland ontstaan in 1985, het  heeft zich snel over de wereld verspreid en is in meer dan 80 landen actief. In Bergen op Zoom is de gebedsgroep actief sinds 2002. We nodigen alle vrouwen van harte uit om met ons mee te komen bidden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corina Luijkx tel. 0164 855984, e-mail jcluijkx@home.nl
Middaggebed
Iedere week van maandag t/m vrijdag 12.15 uur Middaggebed, een korte meditatieve gebedsdienst in de Dagkerk van de St.Gertrudiskerk.
Meditatie en gebed
Iedere woensdag van 19.30 – 20.30 uur meditatie en gebed in de Dagkerk van de St Gertrudiskerk.

WEEKENDVIERINGEN WEEK 50

Gertrudiskerk
Zaterdag 16 december 19.00: Lessons & Carols.
Zondag 17 december 09.30 uur: Eucharistieviering;
Voorgangers: pastoor Paul Verbeek en diaken Jan Foesenek.
Muziek: HMR Schola.

O.L.Vrouw van Lourdes
Zaterdag 16 december 17.00 uur: Viering van Woord, Gebed en Communie;
Voorganger: diaken Jan Foesenek.
Zondag 17 december 09.30 uur: Peuter/kleuterviering;
Voorganger: diaken Jan Foesenek.
Zondag 17 december 11.00: Eucharistieviering:
voorganger: pastoor Paul Verbeek.
Muziek: Kerkkoor O. L. Vr. van Lourdes. Finish Reading: WEEKENDVIERINGEN WEEK 50

PASTORAALHOEKJE WEEK 50

We moeten een kerk zijn die blijft hunkeren naar de volle komst van de Heer!
Lieve mensen!
Deze woorden zijn van Mgr. Paul van den Berghe, emeritus bisschop van Antwerpen. In deze tijd van de Advent raken ze me.
Kort maar krachtig wordt uiting gegeven aan de diepe betekenis van ons geloof.
Het is goed om hierbij stil te staan. Het hoort bij onze kernopdracht als gelovige christen: Wie zijn we? Wat willen we? Hoe bereiken we wat we willen?
Voor mij kunnen hierbij de woorden van Mgr. Van den Berghe ons helpen. Ik hoop dat we anno 2017 samen kerk willen zijn en blijven. Dat is voor mij een open en hartelijke geloofsgemeenschap. Dit is een opdracht en uitdaging. Immers in onze tijd is het bouwen aan gemeenschapszin niet vanzelfsprekend meer. We hebben het vaak erg druk met onszelf. We rekenen erop dat steeds dezelfde mensen hun schouders onder het gemeenschapsideaal blijven zetten. Als we samen kerk willen zijn en blijven, moeten we het daadwerkelijk samen doen. Maar kerk zijn is geen doel op zichzelf. Dat maakt de kerk anders dan andere verenigingen. Het gaat bij ons om geloven. Hunkeren wij naar de volle komst van de Heer zoals de jonge kerk? Soms lijkt het erop dat we zelf voor Heer willen spelen. Dit geldt voor man en vrouw.
Hierin ligt voor mij de kernopdracht en uitdaging! Immers in deze weken van de Advent komt de geboorte van Jezus in zicht.
Wat betekent het voor ons als we zeggen dat we uitzien naar de volle komst van de Heer? Op de allereerste plaats betekent het voor mij een erkenning dat Jezus, de Christus onze Heer is. Hij is onze leider en inspirator. Door hem laten we ons aanspreken. Zijn volle komst staat voor de realisering van het koninkrijk van God hier op aarde. Voor deze realisering heeft hij zijn volgelingen nodig. Dus dat betekent opnieuw een opdracht en uitdaging voor ons. Het uitzien naar de volle komst van de Heer is daadwerkelijk bouwen aan een gemeenschap waarin jong en oud zich geborgen weet bij elkaar en God.
Vrede en Alle Goeds!
Paul Verbeek, pastoor
Finish Reading: PASTORAALHOEKJE WEEK 50

Sant’Egidio – Malawi – Adventsactie

Sant’Egidio – Malawi – Adventsactie
In de Advent richten wij onze aandacht dit jaar op het project van de Adventsactie in Malawi. En daarbij vooral op de bestrijding en preventie van ondervoeding bij moeders met hiv en hun kinderen.
Malawi wordt geteisterd door hiv/aids en ondervoeding. Ruim tien procent van de bevolking is besmet met het hiv-virus. Daarnaast beleeft dit land in zuidelijk Afrika momenteel de ernstigste voedselcrisis sinds jaren, als gevolg van droogte en overstromingen. Vooral bij zwangere en pas bevallen vrouwen met hiv en hun kinderen dreigt gevaar voor ondervoeding.
De gemeenschap van Sant’Egidio werkt al meer dan tien jaar aan de bestrijding van hiv en aids in Malawi. Er zijn inmiddels al tien gezondheidscentra opgericht en vier gespecialiseerde laboratoria opgezet. Sinds 2005 werden 58.000 mensen geholpen en meer dan 800 medische medewerkers opgeleid.
Op woensdag 6 december 2017 komt Colm Dekker uit Amsterdam naar Bergen op Zoom om te vertellen over het werk van Sant’Egidio in Malawi. Hij is pastoraal werker en actief in de Sant’Egidio gemeenschap in Amsterdam en is onlangs nog in Malawi geweest.
De bijeenkomst is in de Dagkerk van de St. Gertrudiskerk in Bergen op Zoom (ingang Grote Markt) en begint om 19.00 uur met het Egidiusgebed. Na de koffie / thee vertelt Colm Dekker over Malawi en het werk dat de Egidio gemeenschap daar doet.
U bent allen van harte welkom
de Sant’Egidio groep én de werkgroep NoordZuid
Lievevrouweparochie Bergen op Zoom

10-11-2017 Kanselbericht Lievevrouweparochie Bergen op Zoom

Kanselbericht Lievevrouweparochie Bergen op Zoom
weekend 11 en 12 november 2017

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team van de Lievevrouweparochie wil ik u de volgende mededelingen doen.

Vanaf 1 december 2013 is pastoraal werkster Fredi Hagedoorn- Timmermans voor 50% van de werktijd benoemd in het pastoraal team van onze parochie. Daarnaast heeft ze een taak binnen het bisdom Rotterdam als jongerenwerker. Onlangs heeft ze aan het parochiebestuur gevraagd of het mogelijk is voor 100% in het parochiepastoraat te gaan werken in plaats van de huidige 50%. Het parochiebestuur wilde graag op deze vraag ingaan en heeft bisschop Liesen gevraagd om de aanstelling van Fredi Hagedoorn te mogen uitbreiden naar 100%. De bisschop heeft hiermee ingestemd. Dit betekent dat Fredi Hagedoorn met ingang van 1 december 2017 voor 100% werkzaam zal zijn voor onze parochie. Ze beëindigt haar taak in het bisdom Rotterdam. Pastoor Verbeek, het pastoraal team en het parochiebestuur zijn zeer verheugd dat Fredi nu voor de volle werktijd haar kwalitatieve inzet als pastoraal werkster kan voortzetten.

Daarnaast wil ik u berichten over de situatie van pastoraal werkster Mary Zopfi- De Bruijn. Op advies van de bedrijfsarts heeft zij zich ziek gemeld. Enkel de begeleiding van de Eerste H. Communie zal zij blijven behartigen. We wensen Mary sterkte toe en een goed herstel.

Allerzielen 2017

Heer herinner U de namen van hen die gestorven zijn.
Een naam staat voor een concrete mens
en blijft leven als wij ze noemen en herdenken.
Gij houdt iedere naam geschreven in de palm van Uw hand.
Niemand gaat verloren, omdat wij door U
gekend en bemind zijn.
Moge wij zoals U onze dierbaren blijven herinneren
die thuisgekomen zijn bij U
door Christus onze Heer.

10-09 LieveVrouweFair 2017

De kerk smaakt naar meer!
Start nieuw werkjaar en LievevrouweFair,
Op zondag 10 september jl. was de start van het nieuwe werkjaar van de parochie met als thema Bron van levend water. Deze begon om 11.00 uur in de Lourdeskerk met een stedelijke viering. Twee speciale heilige vrouwen, te weten Maria en de H. Gertrudis, brachten het bronwater de kerk binnen. Een speciale viering ook omdat er een aantal mensen in het zonnetje werden gezet. Dhr. Chris van den Boom heeft aangegeven vanwege gezondheidsredenen, na vele vele jaren binnen verschillende geloofsgemeenschappen, te moeten stoppen als organist. Mevr. Bertha Loggers-Bruijs stopt ook na vele jaren als begeleidster met de Kinderwoorddienstgroep. Beiden kregen als dank een attentie vanuit de parochie voor hun jarenlange trouwe inzet. Daarna werd Rinus Bouwmeester en zijn vrouw Corrie naar voren geroepen. Het laatste fraaie handwerk wat Rinus weer voor onze parochie gemaakt heeft zijn de koekbakvormen van de twee kerken van onze Lievevrouweparochie. De H. Gertrudiskerk en de O.L.V. van Lourdeskerk. Een echt Bergs collectors-item! Corrie ontving een mooi boeket bloemen voor alle uren dat zij Rinus al heeft moeten missen als hij in zijn atelier bezig was voor onze parochie. Hij heeft ook nu weer belangeloos de bakvormen gemaakt. Heel veel dank daarvoor Rinus! Aan het einde van de viering kreeg elk lid van het pastoraal team een fles gevuld met bronwater mee als krachtbron voor het nieuwe werkjaar voor ieders eigen werkgebied. Tevens werden de nieuwe jaarkalenders en parochiegidsen 2017-2018 uitgereikt. Deze liggen nu ook nog achter in de kerken om mee te nemen.
Aansluitend vond in de pastorietuin voor de 2e keer de LievevrouweFair plaats. We hadden enorm geluk met het weer. Tussen alle regendagen door was het uitgerekend die zondag een mooie, droge dag. In een aangenaam zonnetje kon ieder langs de kraampjes gaan. Er was genoeg te zien, te horen en te kopen. Genieten van koffie of thee met een heerlijk stukje taart of muffin door o.a. de tieners van On The Move en Next Step gebakken, soep en broodjes, terwijl The Crabtown Three met hun muziek de sfeer er goed in bracht en er zelfs gedanst werd. De curiosa werden uitvoerig bekeken en gekocht, als ook de eigen gemaakte potjes jam, de parochiewijn en de boeken. Maar DE blikvangers en trekkers van dit jaar waren uiteraard de speciaal gemaakte bakvormpjes van de beide kerken van onze parochie en de daarmee al gebakken koekjes. Deze gingen beiden gestaag van de hand. De kerk smaakt duidelijk naar meer! Ook werden er, alsook al in de voorafgaande weekenden, veel lootjes voor de loterij verkocht want ieder wilde kans maken om bij pastoor Paul Verbeek te mogen komen eten. Voor de kinderen was er een grabbelton en waren er spelletjes te doen, dus vermaak voor het hele gezin. We zeggen een hartelijk Dank-jullie-wel aan de vele vrijwilligers op allerlei gebied die meegeholpen hebben om er samen weer een gezellige en geslaagde dag van te maken. Het geld wat met deze Fair bijeengebracht is komt ten goede aan activiteiten voor de jongeren in onze parochie. Want we weten allemaal: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat het ook zo voor ons mag zijn in de Lievevrouweparochie!