LIEVEVROUWEPAROCHIE
KALENDER WEEK 21
Vervanging pastor tot 1 augustus
Vanwege het zwangerschapsverlof van pastor Fredi Hagedoorn en haar afwezigheid tot 1 augustus vervangt pastor Annemiek Buijs-Tuytelaars haar van 1 april t/m 1 augustus (halftime). Zij is te bereiken via het Parochiecentrum tel. 233574 of per mail: annemiekbuijs@lievevrouweparochie.nl  
100 jaar Kerkkoor OLVr van Lourdes
Na de feestelijke viering op zondag 8 april werd het eerste exemplaar van het boekje ‘Geschiedenis van het Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes’ uitgereikt aan de schrijver Jan de Boer. Het boekje is verkrijgbaar voor € 5,00 voor en na de vieringen in de OLV van Lourdeskerk.
 
Rozenkrans meimaand In de meimaand wordt de Rozenkrans gebeden iedere woensdag om 19.00 uur in de grot van de Lourdeskerk, in de kapel van de HHartkerk en in Aquacite (Ansjovislaan). In de Mariakapel van het Markiezenhof iedere dinsdag om 16.00 uur. Voor de Rozenkrans in de grot Lourdeskerk kunt u intenties inschrijven in het schrift achter in de kerk.
Mariaschuimpjes
Vanaf Moederdag zijn ze gedurende de Meimaand na de vieringen in beide kerken te koop: Mariaschuimpjes, Euro 1,50 per zakje. Met de aankoop van deze ‘Lieve vrouwkes’ steunt u de Lievevrouweparochie.
Gratis Orgelmagazine
De nieuwe orgelmagazine “Brabants Orgelrijkdom 2018” , uitgegeven door de Brabantse Orgelfederatie, ligt in de St.-Gertrudiskerk klaar voor belangstellenden.
Pastoraal Hoekje week 21 2018
Weekendvieringen week 21 2018
23-05 Lofprijsavond
Woensdag 23 mei Lofprijsavond in de Grot OLV van Lourdeskerk aansluitend op het Rozenkransgebed.
25-05 Vormsel
Vrijdag 25 mei worden in de viering van 19.00 uur in de OLV van Lourdeskerk 13 jongeren gevormd. Vormheer is vicaris Wiel Wiertz.
27-05 Kinderwoorddienst
Zondag 27 mei Kinderwoorddienst voor de kinderen tijdens de Eucharistieviering van 11.00 uur.
27-05 Jazzviering
Zondag 27 mei is de jaarlijkse Jazzviering om 12.00 uur in de St.-Gertrudiskerk met als voorgangers ds Willem Vermeulen en pastoor Paul Verbeek. Klik hier: Info 28-05 Jazz-kerkdienst 12.00 uur
31-05 Rozenkrans en opening tentoonstelling
Donderdag 31 mei 19.00 uur in de St.-Gertrudiskerk bidden we samen de Rozenkrans voor de vrede. Dit gebed word afgewisseld met saxofoonmuziek begeleid op orgel. Hierna vindt de feestelijke opening plaats van de tentoonstelling van de gast Maria’s van onze Maria Ommegang.
01-06 Gezamenlijke Ziekenzalving
Vrijdag 1 juni om 14.00  uur Gezamenlijke Ziekenzalving in de OLV van Lourdeskerk. Voorafgaande aan de Eucharistieviering is er uitleg over deze vorm van het Sacrament. Voorgangers zijn pastoor Paul Verbeek en diaken Jan Foesenek. De Lievevrouwecantorij zal de zang verzorgen.
02-06 Zin op Zaterdag
Zaterdag 2 juni om 19.00 uur in de St.-Gertrudiskerk, ingang Kerkstraat Zin op Zaterdag met het thema: Hoop. Een ieder is uitgenodigd zelf een tekst of lied mee te brengen met het thema Hoop. De toegang is gratis, een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld.
Klik hier: Flyer Zin op zaterdag 2 juni 2018
06-07 Busreis senioren
Vrijdag 6 juli 2018 gaat de busreis voor senioren naar de Basiliek in Oudenbosch. We starten de middag met een gebedsviering in de basiliek van de H.H. Agatha en Barbara gevolgd door een rondleiding in de prachtige basiliek door pastoor Paul Verbeek. Hierna koffie met iets lekkers en daarna de gelegenheid het museum en het winkeltje te bezoeken. Na een drankje vertrekken we om 17.00 uur weer huiswaarts en hopen rond 17.45 uur in Bergen op Zoom terug te zijn. Er zijn twee opstapplaatsen: Hoek Burgemeester Stulemeijerlaan/ Rijtuigweg, vertrek 12.15 uur. Fietsen kunnen in de tuin van het Parochiecentrum geplaatst worden. En opstapplaats Sporthal Gageldonk, Gagelboslaan, vertrek 12.30 uur. Vriendelijk verzoek om 10 min. voor vertrek aanwezig te zijn. Onderin de bus kunnen rollators (mits opvouwbaar). Opgeven  Parochiecentrum tel. 23 35 74 op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur of tussen 13.00 en 15.30 uur. Kosten € 17,50 pp.
Folder Kom en Zie
In de folder Kom en Zie leest u het aanbod vanuit de Lievevrouweparochie voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen.”
Kerkbalans
Op zaterdag 20 januari is de landelijke actie Kerkbalans van start gegaan. Ook in de Lievevrouweparochie is de post behorende bij deze actie verspreid. De actie Kerkbalans is nog altijd de belangrijkste bron van inkomsten voor de kerken. Het motto van Actie kerkbalans 2018 is “Geef voor uw kerk”.
Bisdombedevaart 2019 naar Italië
Van 12 tot en met 19 oktober 2019 is de Bisdombedevaart naar Italië, waarin we de sporen volgen die H. Benedictus en zijn broeders en zusters hebben getrokken van Nederland naar Italië. In de herfst 2018 worden in de aanloop naar de bedevaart verschillende activiteiten georganiseerd. De actuele informatie hierover vindt u op www.bisdombreda.nl. Folders met het programma liggen in het parochiecentrum.

Klussen op de RK Begraafplaats

Klussen op de RK Begraafplaats
Woensdag 14 maart hebben vijf personen op de RK Begraafplaats de werkers daar ondersteund in hun werken. Dit in het kader van ‘Doen wat niemand wil doen’, de slogan in de Vastentijd in onze parochie. Een middagje klussen: meters werden er afgelegd waardoor de grasstroken weer een mooie rechte lijn kreeg. En alles werd ook netjes geharkt. Tussendoor hoorden we wat er allemaal gedaan moet worden om het kerkhof zo netjes te houden. Petje af voor de werkers daar.

13-01 Nieuwjaarsontmoeting Lievevrouweparochie

Zaterdag 13 januari j.l. was er weer de jaarlijkse Nieuwjaarsontmoeting van de Lievevrouweparochie.
Dit jaar werd er voor een andere opzet gekozen en lag de nadruk op elkaar ontmoeten.
Rond de klok van 14 uur werd door onze pastoor Paul Verbeek de middag geopend en daarna vertelde Jan van Wijk namens het bestuur over wat er in de parochie zoal ‘speelt’.
Ongeveer 160 belangstellenden luisterden in den Enghel vervolgens aandachtig naar de enthousiaste uitleg en presentatie van Nancy van der Zanden, Martijn de Weert en pastor Fredi Hagendoorn over het jeugd- en jongerenwerk: tienergroep On the Move en jongerengroep The Next Step. Finish Reading: 13-01 Nieuwjaarsontmoeting Lievevrouweparochie

Rozenkransgebed voor de vrede in 2018

Verenigd in gebed voor de vrede: een jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede. De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken op speciale dagen de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld.
Op 13 oktober 2017 werd het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele betekenis. De bisschoppen schrijven in hun oproep aan de katholieken in hun bisdommen: ‘We willen bidden dat God de vrede in de wereld zal geven en dat Hij – indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi (± 1226) – onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor bijeenkomen en – zeker ook als u alleen bent – dat u weet dat u dit gebed bidt in vereniging met velen.’
In onze Lievevrouweparochie bidden we in 2018 vier keer het rozenkransgebed voor de vrede: te beginnen op 1 januari (hoogfeest van de Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede), op 30 mei (Mariamaand), op 15 augustus (hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en patroonsfeest van ons bisdom) en op 1 november (hoogfeest van Allerheiligen). Het rozenkransgebed wordt een kwartier vóór aanvang van de viering op de betreffende feestdag gebeden te beginnen op maandag 1 januari om 10.45 uur in de Sint Gertrudiskerk. Op woensdag 30 mei 2018 wordt het gebed voor vrede in alle rozenkransvieringen in onze parochie gebeden.

Sant’Egidio – Malawi – Adventsactie

Sant’Egidio – Malawi – Adventsactie
In de Advent richten wij onze aandacht dit jaar op het project van de Adventsactie in Malawi. En daarbij vooral op de bestrijding en preventie van ondervoeding bij moeders met hiv en hun kinderen.
Malawi wordt geteisterd door hiv/aids en ondervoeding. Ruim tien procent van de bevolking is besmet met het hiv-virus. Daarnaast beleeft dit land in zuidelijk Afrika momenteel de ernstigste voedselcrisis sinds jaren, als gevolg van droogte en overstromingen. Vooral bij zwangere en pas bevallen vrouwen met hiv en hun kinderen dreigt gevaar voor ondervoeding.
De gemeenschap van Sant’Egidio werkt al meer dan tien jaar aan de bestrijding van hiv en aids in Malawi. Er zijn inmiddels al tien gezondheidscentra opgericht en vier gespecialiseerde laboratoria opgezet. Sinds 2005 werden 58.000 mensen geholpen en meer dan 800 medische medewerkers opgeleid.
Op woensdag 6 december 2017 komt Colm Dekker uit Amsterdam naar Bergen op Zoom om te vertellen over het werk van Sant’Egidio in Malawi. Hij is pastoraal werker en actief in de Sant’Egidio gemeenschap in Amsterdam en is onlangs nog in Malawi geweest.
De bijeenkomst is in de Dagkerk van de St. Gertrudiskerk in Bergen op Zoom (ingang Grote Markt) en begint om 19.00 uur met het Egidiusgebed. Na de koffie / thee vertelt Colm Dekker over Malawi en het werk dat de Egidio gemeenschap daar doet.
U bent allen van harte welkom
de Sant’Egidio groep én de werkgroep NoordZuid
Lievevrouweparochie Bergen op Zoom

10-11-2017 Kanselbericht Lievevrouweparochie Bergen op Zoom

Kanselbericht Lievevrouweparochie Bergen op Zoom
weekend 11 en 12 november 2017

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team van de Lievevrouweparochie wil ik u de volgende mededelingen doen.

Vanaf 1 december 2013 is pastoraal werkster Fredi Hagedoorn- Timmermans voor 50% van de werktijd benoemd in het pastoraal team van onze parochie. Daarnaast heeft ze een taak binnen het bisdom Rotterdam als jongerenwerker. Onlangs heeft ze aan het parochiebestuur gevraagd of het mogelijk is voor 100% in het parochiepastoraat te gaan werken in plaats van de huidige 50%. Het parochiebestuur wilde graag op deze vraag ingaan en heeft bisschop Liesen gevraagd om de aanstelling van Fredi Hagedoorn te mogen uitbreiden naar 100%. De bisschop heeft hiermee ingestemd. Dit betekent dat Fredi Hagedoorn met ingang van 1 december 2017 voor 100% werkzaam zal zijn voor onze parochie. Ze beëindigt haar taak in het bisdom Rotterdam. Pastoor Verbeek, het pastoraal team en het parochiebestuur zijn zeer verheugd dat Fredi nu voor de volle werktijd haar kwalitatieve inzet als pastoraal werkster kan voortzetten.

Daarnaast wil ik u berichten over de situatie van pastoraal werkster Mary Zopfi- De Bruijn. Op advies van de bedrijfsarts heeft zij zich ziek gemeld. Enkel de begeleiding van de Eerste H. Communie zal zij blijven behartigen. We wensen Mary sterkte toe en een goed herstel.