Liturgie

WEEKENDLITURGIE
Gertrudiskerk: zondag 09.30 uur
Lourdeskerk: zaterdag 17.00 uur
lourdeskerk: zondag 11.00 uur
Op zaterdagavond worden in de Gertrudiskerk alternatieve vieringen gehouden om 19.00 uur: Zin op Zaterdag (eerste zaterdag van de maand) en Taizéviering (derde zaterdag vd maand).
In het rooster van de weekendliturgie zal zoveel mogelijk voorrang worden gegeven aan het vieren van de Eucharistie. Indien er geen Eucharistie kan worden gevierd, zal de viering een Woord- en Communiedienst zijn. In beide kerken is er zondag na de viering gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.
Emeriti gaan ter ondersteuning van het pastoraal team regelmatig (mee) voor in de weekendvieringen.
Voor verdere informatie zie de kerkberichten in de Bode, website: www.lievevrouweparochie.nl en parochieblad inZOOMen.

LITURGISCH BERAAD
In het liturgisch beraad zijn alle groepen vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de liturgie. Zij houdt zich bezig met vooral de inhoudelijke kant van onze vieringen: wat is goed gegaan en wat kan beter. Hun bevindingen bespreken ze met hun achterban. Ze komen ongeveer 1 keer per kwartaal bijeen. Vzt: pastoor Paul Verbeek
Secr.: Anky van Geel, tel.: 0164-245124, e-mail: ankyvangeel@home.nl

KOREN
In de Lievevrouweparochie zijn meerdere musici actief voor de directie van de koren en voor het bespelen van het orgel. Er wordt grote waarde gehecht aan het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende koren, een gezamenlijke verzorging van de parochiële vieringen en het ontwikkelen van een liturgisch beleid voor de gehele parochie op het gebied van muziek en zang.
Lourdeskerk:
Het Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes onder leiding van Wim Donders repeteert iedere dinsdagavond van 19.15 tot 21.15 uur in het praathuis, behalve tijdens de vakantieperiode.
Secr.: Astrid Halfhide, e-mail: astrid.halfhide@canservices.nl
of Riet Huster-van Egeraat; e-mail: huster@hetnet.nl
Op zaterdag verzorgen enkele heren van het kerkkoor de zang bij huwelijk, jubileum en uitvaart in de Lourdeskerk.
Contactpersoon: Jan de Boer, tel.: 0164-41278, e-mail: graphio@online.nl
Gertrudiskerk:
Hortus Musicus Religiosus (HMR). Dit koor kent verschillende bezettingen: groot gemengd koor, Schola Cantorum, Capella Feminarum, Cantorij, projectkoor, instrumentaal koor.
Voor info en repetitiefrequentie zie de website: www.hmrkoor.eu
Dirigent: vacature
Secr.: Monique Jimkes, tel.: 0164-252836, e-mail: info@hmrkoor.nl
Lievevrouwecantorij:
Dit koor is specifiek beschikbaar voor uitvaart- en huwelijksvieringen in beide kerken. Ook voor seniorenvieringen en op verzoek eventuele andere vieringen. Wekelijks repetitie op donderdag van 10.30 – 12 uur in het Cantatorium Gertrudiskerk.
Contactpersonen: Cocky Asselbergs–Stuart, tel.: 0164-254381,
e-mail: cockyasselbergs@gmail.com en Addy de Krom-van Leijsen, tel.: 0164-243669, e-mail: addydekrom@home.nl.

Samenzangkoor:
De eerste zaterdag in de maand zingt het Samenzangkoor tijdens de dienst van 17.00 uur in de Lourdeskerk. Het koor staat onder leiding van Lucie van Wezel. De repetitie is op de dinsdag hieraan voorafgaand van 13.30–15.30 uur in de Lourdeskerk. Voor bijzondere diensten wordt er af en toe een beroep gedaan op het Samenzangkoor. Als dat het geval is, dan is er een extra repetitie.
Info: Lucie van Wezel tel.: 0164-682703, e-mail: lmgvanwezel@gmail.com
of bij Gerard Akkermans tel.: 0164-243066, e-mail: g.j.akkermans@kpnmail.nl
Kinderkoor:
Op 13 september 2016 is de eerste repetitie van het nieuwe kinderkoor in de Lievevrouweparochie. Kinderen vanaf groep drie van de basisschool zijn van harte welkom om mee te zingen. Het koor zal zingen bij verschillende kinderactiviteiten en vieringen binnen de parochie. Daarnaast zullen er ook andere activiteiten georganiseerd worden. We repeteren om de veertien dagen van 16.00 – 16.45 uur in het Parochiecentrum. Je kunt je opgeven bij pastor Mary Zopfi of Petra Reijnders (tel.: 0164-234139)

VIERINGEN RONDOM ROUW EN VERLIES
Als je iemand hebt verloren die je dierbaar is blijft het gemis. Na verloop van tijd heb je behoefte om te delen wat er in je omgaat, stil te staan bij wat hij of zij voor je betekent. Je zoekt kracht in je geloof.
Vanuit de Lievevrouweparochie organiseren we elk kwartaal een viering rond Rouw en Verlies. Een viering met gebed, muziek, gedichten, evangelielezing en een symbool dat ruimte geeft om te delen wat er in je leeft. Hierna is er gelegenheid om na te praten.
De bijeenkomsten zijn in het parochiecentrum op zondagmiddag van 14.30–16.30 uur. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema:
9 oktober: Met lege handen;
11 december: Roeien met de riemen die je hebt;
12 maart: De stilte na de storm;
11 juni: Vertrouwen.
Contactpersoon: pastor Mary Zopfi,

TAIZEGEBED
Regelmatig is er op de derde zaterdag van de maand een Taizégebed in Bergen op Zoom. De viering vindt plaats in de Gertrudiskerk, ingang Kerkstraat,19.00 uur. De gebedsdienst is eenvoudig en toegankelijk. De kerk is open voor inzingen vanaf 18.00 uur. Na afloop ontmoeting met een kopje koffie of thee.
Contactpersoon: Arwen Meulenbroek, tel.: 06-25543957 email: a.meulenbroek2@kpnplanet.nl of taizeaandezoom@gmail.com of op Facebook http://www.facebook.com/taizeaandezoom

ZIN op ZATERDAG
Verbinding- verdieping- vernieuwing: iedere 1e zaterdag van de maand is er een bijeenkomst in de Gertrudiskerk, om 19.00 uur. Bij de fusie in 2014 tot Lievevrouweparochie, was reeds in het beleidsplan opgenomen om andere vormen van vieren en samenzijn te creëren, rondom spiritualiteit en bewustwording. De doelstelling van ‘Zin op Zaterdag’ is: het samen brengen van mensen, die door stilte, muziek, zang, inspirerende verhalen, een meditatieve viering of een goede film, geraakt willen worden. Voor hen die stil willen staan bij zingevingsvragen, bij spirituele belevingen én die hun ervaringen willen delen met elkaar.
Contactpersoon: Addy de Krom- van Leijsen, tel.: 0164-243669, e-mail: addydekrom@home.nl

EGIDIUS-GEBED
Sant’ Egido is een christelijke lekengemeenschap, ontstaan in Rome, die inmiddels in meer dan 70 landen over de wereld actief is. Gebed, gemeenschap en vriendschap staan centraal in hun handelen, met name aandacht voor onze arme, zwakkere of eenzame medemens. In de parochie zijn we gestart met een maandelijks Egidiusgebedsviering, met hulp van vrijwilligers van een bestaande groep uit Antwerpen. De vieringen staan gepland op elke 1e woensdag van de maand om 20.00 uur in de dagkerk van de Gertrudiskerk, ingang Grote Markt, met aansluitend ontmoeting met koffie/thee tot 22.00 uur in het Cantatorium van de kerk.
Contactpersoon: pastoor Paul Verbeek

LITURGIE DOOR DE WEEK
Lourdeskerk (Mariagrot):
dinsdag 09.00 uur Eucharistie of Woord- en Communieviering
Gertrudiskerk
maandag t/m vrijdag 12.15 uur Middaggebed; een korte meditatieve gebedsdienst in de dagkerk
Contactpersoon: Karin van der Velde, tel.: 06-52264002,
e-mail: karinvandervelde@home.nl
Huiskamerviering Antonius Abt
Viering 1e woensdag van de maand om 14.00 uur
Mariakapel Heilig Hart
Gebedsviering 1e woensdag van de maand om 19.00 uur

ROZENKRANS
Iedere dinsdag wordt het hele jaar door de Rozenkrans op twee plaatsen gebeden: Na de viering van 09.15 uur in de gebedsruimte van de zrs. Franciscanessen in Het Nieuwe ABG en om 16.00 uur in de kapel van het Markiezenhof.
In de maanden oktober en mei vindt elke woensdag om 19.00 uur een speciaal rozenkransgebed plaats in Aquacite op de Plaat, in de Lourdeskerk en in de Mariakapel van de Heilig Hartkerk

BOETEVIERING EN BIECHT
Het Sacrament van de Verzoening krijgt op dit moment bescheiden aandacht. De persoonlijke biecht geschiedt doorgaans op afspraak. Er is een speciale Boeteviering in de Advent en de Veertigdagentijd met aansluitend mogelijkheid tot een persoonlijke biecht.

VESPERVIERING met Eucharistische aanbidding
Maandelijks is er een vesperviering met eucharistische aanbidding. We komen samen rond Christus in het heilig Sacrament. De aanbidding vindt maandelijks plaats op een vrijdagavond om 19.30 uur, meestal in de Lourdeskerk. Bekendmaking via de Bode, onze website en bij de mededelingen na de weekendviering. Contactpersoon: pastoor Paul Verbeek

LOFPRIJSAVOND
Elke veertien dagen is er een Lofprijsavond op woensdagavond van 19.30 – 21.00 uur in de Grot van de Lourdeskerk. We aanbidden God met liederen en gebed. Samen groeien we in de eenheid met elkaar en in de verbondenheid met God. Zie Bode en website voor de data.
Contactpersoon: Rien van Egeraat, tel.: 0164-642532 of Petra Corbet, tel.: 0164-239597, e-mail petra.crbt@gmail.com

WOONZORGCENTRA en SERVICEFLAT
Het pastoraat in de woonzorgcentra valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting tanteLouise. Binnen deze Stichting is een eigen Dienst Geestelijke Verzorging. Vandaaruit draagt men zorg voor geregelde kerkdiensten in deze huizen. De pastors verlenen regelmatig assistentie.
De serviceflat Residentie Meilust valt rechtstreeks onder de parochie. Emeriti en vrijwilligers gaan voor in de vieringen op zondagmorgen.
Woonzorgcentra
* In het woonzorgcentrum Het Nieuwe ABG is er in de gebedsruimte van de zusters Franciscanessen om 09.15 uur op maandag, dinsdag en vrijdag een Eucharistieviering en op donderdag een Woord- en Communieviering.
* In de Sint Catharinakapel (ingang poort Klaverstraat) is iedere zondag om 09.30 uur afwisselend een Woord- en Communieviering of een Eucharistieviering.
* In de Jacquelineflat is er drie maal per maand een kerkdienst op vrijdagmiddag om 14.30 uur. Op de eerste vrijdag een protestantse dienst en op de derde en vierde vrijdag een Woord- en Communieviering of Eucharistieviering.
* In de Residentie Moermont is er elke zondag een viering om 11.00 uur; op de eerste zondag een Avondmaalsviering, op de tweede en derde zondag een Woord-en Communieviering en op de vierde zondag een Eucharistieviering.
* In de Stuijvenburgh is er elke tweede vrijdag van de maand een protestantse viering en op de vierde vrijdag een katholieke viering. Aanvang 11.00 uur.
* In Avondvrede is er eens per maand op donderdagmiddag een huiskamerviering met communie om 14.30 uur. Data: 28 juli, 25 augustus, 29 september, 20 oktober, 3 november en 8 december.
SERVICEFLAT
* In de Meilustflat (Bloemendaal) is er doorgaans op de tweede zondag van de maand een Eucharistieviering om 11.00 uur.
Op de andere zondagen is er een Woord- en Communieviering om 10.15 of 11.00 uur.