LITURGIE

1. WEEKENDLITURGIE
Gertrudiskerk: zondag   09.30 uur
Lourdeskerk:   zaterdag 17.00 uur
                      zondag   11.00 uur

Op zaterdagavond worden in de St. Gertrudiskerk alternatieve vieringen gehouden om 19.00 uur: Zin op Zaterdag (eerste zaterdag van de maand) en Taizéviering (derde zaterdag van de maand). In het rooster van de weekendliturgie zal zoveel mogelijk voorrang worden gegeven aan het vieren van de Eucharistie. Indien er geen Eucharistie kan worden gevierd, zal er een viering van Woord, Gebed en Communie zijn. In beide kerken is er zondag na de viering gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Emeriti gaan ter assistentie van het pastoraal team regelmatig (mee) voor in de weekendvieringen. Voor verdere informatie zie de kerkberichten in de Bode, website: www.lievevrouweparochie.nl en parochieblad inZOOMen.

2. LITURGISCH BERAAD
In het liturgisch beraad zijn alle groepen vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de liturgie. Zij houdt zich bezig met vooral de inhoudelijke kant van onze vieringen: wat is goed gegaan en wat kan beter. Zij overlegt over de planning van de vieringen. Hun bevindingen bespreken ze met hun achterban. Ze komen ongeveer 1 keer per kwartaal bijeen. Voorzitter: pastoor Paul Verbeek.
Secr.: Tilly Meijer, tel. 06 55330434, e-mail: tilly.meijer@planet.nl

3. KOREN
In de Lievevrouweparochie zijn meerdere musici actief voor de directie van de koren en voor het bespelen van het orgel. Er wordt grote waarde gehecht aan het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende koren, een gezamenlijke verzorging van de parochiële vieringen en het ontwikkelen van een liturgisch beleid voor de gehele parochie op het gebied van muziek en zang.

Kerkkoor O.L.V. van Lourdes:
Het Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes onder leiding van Wim Donders repeteert iedere dinsdagavond van 19.15 tot 21.15 uur in het praathuis, behalve tijdens de vakantieperiode.
Secr.: Astrid Halfhide, e-mail: astrid.halfhide@gmail.com
of Riet Huster-van Egeraat, e-mail: huster@hetnet.nl
Op zaterdag verzorgen enkele heren van het kerkkoor de zang bij huwelijk, jubileum en uitvaart in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk.
Contactpersoon: Jan de Boer, tel.241278, e-mail: graphio@online.nl

St. Gertrudiskerk:
Hortus Musicus Religiosus (HMR). Dit koor kent verschillende bezettingen: Gemengd koor (een- en meerstemmige kerkmuziek van 1540 – 2017), Schola Cantorum (Gregoriaans), Capella Feminarum (dameskoor een- en meerstemmig), Projectkoor (meerdere grote projecten per jaar, aanmelding via website), Instrumentaal koor (momenteel veel aandacht voor jonge violisten en andere strijkers). Wekelijkse repetitie Gemengd koor: bij voorkeur donderdag van 20.15 – 22.15 uur Cantatorium St. Gertrudiskerk, uitwijk dinsdagavond. Repetitie Schola 1x per maand zaterdagmiddag o.l.v. Christian Blaha.
Orkestrepetities vnl. op zaterdagmiddag.
Voor info en repetitiefrequentie zie website: www.hmrkoor.eu
Dirigent: Koert Damveld.
Secr.: Monique Jimkes, tel. 252836, e-mail: info@hmrkoor.nl

Lievevrouwecantorij:
Dit koor is specifiek beschikbaar voor uitvaart- en huwelijksvieringen in beide kerken. Ook voor seniorenvieringen en op verzoek eventuele andere vieringen. Wekelijks repetitie donderdag van 10.30 – 12.00 uur in het Cantatorium St. Gertrudiskerk.
Contactpersonen: Cocky Asselbergs-Stuart, tel. 254381,
e-mail: cockyasselbergs@gmail.com en
Rinus Franken, tel.856281, e-mail: rinus.franken@ziggo.nl

Samenzangkoor:
De eerste zaterdag in de maand zingt het Samenzangkoor tijdens de dienst van 17.00 uur in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk. Het koor staat onder leiding van Lucie van Wezel. De repetitie is op de dinsdag hieraan voorafgaand van 13.30 – 15.30 uur in de betreffende kerk. Voor bijzondere diensten wordt er ook een beroep gedaan op het Samenzangkoor. Indien nodig worden er extra repetities ingepland.
Info: Lucie van Wezel tel.682703, e-mail: lmgvanwezel@gmail.com
of Gerard Akkermans tel. 243066, e-mail: g.j.akkermans@kpnmail.nl

Kinderkoor:
Iedere maandag heeft het kinderkoor repetitie van 16.00 uur tot 16.45 uur in het praathuis van de O.L.V. van Lourdeskerk, behalve in de schoolvakanties. Kinderen vanaf groep drie van de basisschool zijn van harte welkom om mee te zingen. Ook als je een muziek-instrument bespeelt, is het interessant om eens te komen kijken. Het koor staat onder leiding van dirigent Pieter-Jan van den Bergh. De kinderen van het koor zingen bij verschillende kinderactiviteiten en vieringen binnen de parochie, zoals de tuinviering, de Paasactiviteit en de eerste communievieringen. Daarnaast zullen er ook andere activiteiten georganiseerd worden. Je kunt je opgeven bij pastor Mary Zopfi of Petra Reijnders (tel. 234139)
VIEREN MET KINDEREN

4. VIERINGEN RONDOM ROUW EN VERLIES
Als je iemand hebt verloren die je dierbaar is blijft het gemis. Na verloop van tijd heb je behoefte om te delen wat er in je omgaat, stil te staan bij wat hij of zij voor je betekent. Je zoekt kracht in je geloof.
Vanuit de Lievevrouweparochie organiseren we elk kwartaal een viering rond Rouw en Verlies. Een viering met gebed, muziek, gedichten, evangelielezing en een symbool dat ruimte geeft om te delen wat er in je leeft. Hierna is er gelegenheid om na te praten. De bijeenkomsten zijn in het Parochiecentrum op zondagmiddag van 14.30 – 16.30 uur.
Elke bijeenkomst heeft een eigen thema:
1 oktober: ‘Waar kom je thuis’;
10 december: ‘Rituelen helen’;
4 maart: ‘Je koers bepalen’ en
3 juni: ‘Samen delen’ –
afsluitende bijeenkomst van 16:00 tot ca 19:00 uur

Contactpersoon: pastor Mary Zopfi.

5. TAIZEGEBED
Regelmatig is er op de derde zaterdag van de maand een Taizégebed in Bergen op Zoom. De viering vindt plaats in de St. Gertrudiskerk, ingang Kerkstraat,19.00 uur. De gebedsdienst is eenvoudig en toegankelijk. De kerk is open voor inzingen vanaf 18.00 uur. Na afloop ontmoeting met een kopje koffie of thee.
Contactpersoon: Willem Jan Meulenbroek-de Feiter, tel. 06 25543957,
e-mail: wdf.boz@gmail.com of taizeaandezoom@gmail.com www.facebook.com/taizeaandezoom

6. ZIN op ZATERDAG
Verbinding – verdieping – vernieuwing: iedere 1e zaterdag van de maand is er een bijeenkomst in de St. Gertrudiskerk, om 19.00 uur. Bij de samenvoeging in 2014 tot Lievevrouweparochie, was reeds in het beleidsplan opgenomen om andere vormen van vieren en samenzijn te creëren, rondom spiritualiteit en bewustwording. De doelstelling van ‘Zin op Zaterdag’ is: het samenbrengen van mensen, die door stilte, muziek, zang, inspirerende verhalen, een meditatieve viering of een goede film, geraakt willen worden. Voor hen die stil willen staan bij zingevings-vragen, bij spirituele belevingen én die hun ervaringen willen delen met elkaar.
Contactpersoon: Jolanda Tholenaar, tel.: 258260,
e-mail: jolandatholenaar@gmail.com

7. EGIDIUS-GEBED
Sant’ Egido is een christelijke lekengemeenschap, ontstaan in Rome, die inmiddels in meer dan 70 landen over de wereld actief is. Gebed, gemeenschap en vriendschap staan centraal in hun handelen, met name aandacht voor onze arme, zwakkere of eenzame medemens. In de parochie zijn we gestart met een maandelijks Egidiusgebedsviering. De vieringen staan gepland op elke 1e woensdag van de maand om 20.00 uur in de Dagkerk van de St. Gertrudiskerk, ingang Grote Markt, met aansluitend ontmoeting met koffie/thee tot 22.00 uur in het Cantatorium van de kerk.
Contactpersoon: pastoor Paul Verbeek.

8. LITURGIE DOOR DE WEEK
OLV van Lourdeskerk (Mariagrot)
dinsdag 09.00 uur Eucharistie of viering van Woord, Gebed en Communie.

St. Gertrudiskerk
maandag t/m vrijdag 12.15 uur Middaggebed; een korte meditatieve gebedsdienst in de Dagkerk van de St. Gertrudiskerk.
Contactpersoon: Karin van der Velde, tel. 06 52264002
e-mail: karinvandervelde@home.nl

Huiskamerviering Antonius Abt
Adriaan Brouwerstraat 8, BoZ
Viering 1e woensdag van de maand om 14.00 uur.
Contactpastor: diaken Jan Foesenek.

Mariakapel Heilig Hart
Gebedsviering 1e woensdag van de maand om 19.00 uur.

9. ROZENKRANS
Iedere dinsdag wordt het hele jaar door de Rozenkrans op twee plaatsen gebeden: na de viering van 9.15 uur in de gebedsruimte van de zusters Franciscanessen in Het Nieuwe ABG en om 16.00 uur in de kapel van het Markiezenhof.
In de maanden oktober en mei vindt elke woensdag om 19.00 uur een speciaal rozenkransgebed plaats in Aquacite op de Plaat, in de O.L.V. van Lourdeskerk en in de Mariakapel van de Heilig Hartkerk.

10. BOETEVIERING EN BIECHT
De persoonlijke biecht geschiedt doorgaans op afspraak. Er is een speciale Boeteviering in de Advent als voorbereiding op Kerstmis en in de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen met aansluitend mogelijkheid tot een persoonlijke biecht. Voor de communicanten is er de “Weergoedmaakviering”.

11. VESPERVIERING met Eucharistische aanbidding
Maandelijks is er een vesperviering met eucharistische aanbidding in de stijl van de gemeenschap van de Tibériade. We komen samen rond Christus in het heilig Sacrament. De aanbidding vindt maandelijks plaats op een vrijdagavond om 19.30 uur, meestal in de O.L.V. van Lourdeskerk. Bekendmaking via de Bode, onze website en bij de mededelingen na de weekendviering. Na de vesper is er ontmoeting met koffie of thee. Contactpersoon: pastoor Paul Verbeek.

12. LOFPRIJS- en GEBEDSAVOND
Elke veertien dagen komen we op woensdagavond van 19.30 – 21.00 uur in de Grot van de O.L.V. van Lourdeskerk bij elkaar om liederen voor God te zingen en samen te bidden. In de stilte en door een lering over de Bijbel die gegeven wordt, luisteren we naar Hem. We mogen groeien in eenheid met elkaar en in verbondenheid met God die van ons houdt. Zie Bode en website voor de data.
Contactpersoon: Rien van Egeraat, tel. 642532 of
Petra Corbet, tel. 239597, e-mail petra.crbt@gmail.com

13. WOONZORGCENTRA en SERVICEFLAT
Het pastoraat in de woonzorgcentra valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting tanteLouise. Binnen deze Stichting is een eigen Dienst Geestelijke Verzorging. Van daaruit draagt men zorg voor geregelde kerkdiensten in deze huizen. De leden van ons pastoraal team verlenen regelmatig assistentie.
De serviceflat Residentie Meilust valt rechtstreeks onder de parochie. Emeriti en vrijwilligers gaan voor in de vieringen op zondagmorgen.

Woonzorgcentra
* In het woonzorgcentrum Het Nieuwe ABG is er in de gebedsruimte van de zusters Franciscanessen om 09.15 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een Eucharistieviering of een viering van Woord, Gebed en Communie.
* In de Sint Catharinakapel (ingang poort Klaverstraat) is iedere zondag om 09.30 uur afwisselend een viering van Woord, Gebed en Communie of een Eucharistieviering.
* In de Jacquelineflat is er drie maal per maand een kerkdienst op vrijdagmiddag om 14.30 uur. Op de eerste vrijdag een protestantse dienst en op de derde en vierde vrijdag een viering van Woord, Gebed en Communie of Eucharistieviering.
* In de Residentie Moermont is er elke zondag een viering om 11.00 uur; op de eerste zondag een Avondmaalsviering, op de tweede en derde zondag een viering van Woord, Gebed en Communie en op de vierde zondag een Eucharistieviering.
* In de Stuijvenburgh is er elke tweede vrijdag van de maand een protestantse viering en op de vierde vrijdag een katholieke viering. Aanvang 14.30 uur.
* In Het Nieuwe ABG is er eens per maand op vrijdagmiddag een huiskamerviering om 14.30 uur.

Serviceflat:
* In de Meilustflat (Bloemendaal) is er doorgaans op de tweede zondag van de maand een Eucharistieviering om 11.00 uur. Op de andere zondagen is er een viering van Woord, Gebed en Communie om 11.00 uur.