Opbouw

PAROCHIËLE COÖRDINATIE COMMISSIE
Een goede coördinatie is essentieel voor een goede werksfeer binnen de Lievevrouweparochie. Ter bevordering van de interne communicatie is genoemde commissie opgericht. Elk lid van de Parochiële Coördinatie Commissie is contactpersoon voor één of meerdere werkgroepen en zorgt ervoor dat communicatie en coördinatie verbetert waar dat nodig is.
Voorzitter : Gerard Akkermans, tel.: 0164 – 243066, e-mail: g.j.akkermans@kpnmail.nl
Secr.: Lucie Venmans, tel.: 0164-252646, e-mail: lucievenmans@hotmail.com

PUBLICITEIT
1. Huis aan huisblad ‘de Bode’
Actuele informatie van de parochie in Bergen op Zoom vindt u in het woensdagnummer van de Bergen op Zoomse Bode, een gratis huis- aan huisblad. Deze informatie wordt iedere week ook op de website www.lievevrouweparochie.nl geplaatst.
Contactpersoon: Corrie Hamers, tel.: 0164-244983, e-mail: kerkberichten@lievevrouweparochie.nl
2. Parochieblad inZOOMen
Vier keer per jaar verschijnt ons parochieblad inZOOMen. De bladen worden bij alle parochianen thuis bezorgd door een grote groep trouwe bezorgers. In de kerken vindt u op de leestafels exemplaren om mee te nemen. Uiterste inleverdatum voor kopij wordt telkens vermeld in de laatste editie.
Kopij inleveren bij de redactie: inzoomen@rkboz.nl
3. Website www.rkboz.nl
De Lievevrouweparochie beschikt over een eigen website: www.lievevrouweparochie.nl. U vindt er alle informatie over onze parochie. Wekelijks wordt de site geactualiseerd. Ook werkgroepen en vrijwilligers kunnen er hun informatie op kwijt.
Contactpersoon: Riet Huster, copy aanleveren per e-mail: website@lievevrouweparochie.nl
4. ZuidWestTV ReliVisie
Het programma ReliVisie is een maandelijkse rubriek rond geloof en religie op de regionale TV zender ZuidWestTV. Presentatoren zijn dominee Willem Vermeulen, Hans Sterk en pastor Fredi Hagedoorn. Er is aandacht voor kerkelijk nieuws en activiteiten uit de regio. Iedere tweede vrijdag van de maand is de uitzending om 10.00 uur. Deze wordt op diezelfde dag ieder uur herhaald. Data worden op de website en in de Bode aangekondigd.
In de gemeente Bergen op Zoom is ZuidWest TV te vinden op kanaal 40 van Ziggo. In de postcode gebieden 4600 t/m 4700 via het digitale KPN, Tele2, XS4ALL en Telfort kanaal 596 of via www.zuidwesttv.nl

GASTVRIJ PASTORAAT
Als Lievevrouweparochie willen we een gastvrije kerk zijn. Daarom probeert de werkgroep gastvrij pastoraat in goed overleg met andere werkgroepen activiteiten te organiseren om de gastvrijheid meer vorm en inhoud te geven. Zo bezorgt zij alle betrokken parochianen een hartelijk welkom in een bijeenkomst aan het begin van ons werkjaar en de nieuwjaarsontmoeting in januari. Een nieuwe activiteit is een gezellige ontmoeting in de tuin van de pastorie.
Contactpersoon: pastoor Paul Verbeek

PAROCHIE EN SCHOOL
Contact basisscholen
Zowel de RK basisscholen van Bergen op Zoom, behorende bij de Lowys Porquinstichting, als de parochie hechten veel waarde aan een goede onderlinge relatie. Parochie en school helpen elkaar om de gelovige dimensie dichterbij kinderen te brengen.
Ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Tevens biedt de relatie mogelijkheden elkaar meer zichtbaar te maken: de parochie binnen de school en, omgekeerd, de school binnen de parochie.
Twee keer per jaar is er gezamenlijk overleg met de directeuren van de scholen over schoolvieringen, de Eerste Heilige Communie en het Vormsel, kerkbezoek en schoolbezoekjes in enkele klassen. Het komend jaar willen we vooral de directe contacten met de kinderen en leerkrachten versterken.
Contactpersoon: pastor Mary Zopfi en Elma Bastianen-Luijks, tel.: 0164-250420, e-mail: bastianenluijks@outlook.com
Contact met voortgezet onderwijs
Vanuit de parochie vinden we het belangrijk dat de contacten met het voortgezet onderwijs worden aangehaald. De contacten worden het komend werkjaar verder uitgebouwd. Er is ook ruimte voor schoolvieringen in één van onze kerken met één van onze pastores.

VRIJWILLIGERS
Onze parochie beschikt over een groot aantal vrijwilligers die zich met veel enthousiasme en vasthoudendheid inzetten op alle werkterreinen van de parochie. Het vrijwilligerskader vormt voor het pastoraal team een onmisbare ondersteuning, zowel praktisch als inhoudelijk, voor het vele werk in de parochie.
Eén van de prioriteiten voor de komende jaren is het werven van nieuwe vrijwilligers. Daarnaast zal scholing van het bestaande kader meer aandacht gaan krijgen.
Wilt u zich ook op een of andere manier inzetten op een van de vele terreinen van de parochie, vraag dan gerust om informatie of meldt u aan bij het Parochiebureau, tel.: 0164-233574

OECUMENE
1. Oecumenische vieringen
Een aantal keren per jaar vinden er oecumenische diensten plaats in de binnenstad. Als de dienst in de Gertrudiskerk is, is op die zondag de Ontmoetingskerk gesloten en ook andersom. De gezamenlijke Vastenavond-dienst en de Jazzdienst in de Gertrudiskerk worden georganiseerd door speciale werkgroepen.
2. Oecumenisch overleg
In het oecumenisch kernteam overleggen leden van het pastoraal team geregeld met hun collega’s van de Ontmoetingskerk (PKN).
Daarnaast vindt samen met hen overleg in groter verband plaats met de katholieke en protestantse geestelijke verzorgers, die werken in het ziekenhuis Bravis, in de verschillende woonzorgcentra van Stichting tanteLouise en bij Psychiatrisch ziekenhuis Vrederust.
3. Raad van Kerken
De katholieke parochie en de protestantse gemeente zijn samen lid van de Raad van Kerken Bergen op Zoom. De Raad van Kerken besteedt aandacht aan de Vredesweek (september), de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen (januari), een activiteit in de week voor Pinksteren en de jaarlijkse gebedsviering op 4 mei (Dodenherdenking). Voorzitter / secr.: Corrie Hamers,
tel.: 0164-244983, e-mail: corriehamers@home.nl
4. Inloophuis Williamstraat
Het is een plek waar mensen onder het genot van een kopje koffie of thee anderen willen ontmoeten. Je kunt daar luisteren naar het verhaal van de ander of je eigen verhaal vertellen. Het Inloophuis is geopend op zondagmiddagen van 14.30 – 17.00 uur.
Info: email: inloophuiswilliamstraat@gmail.com of tel.: 0164-260329
5. Interreligieuze contacten
De Werkgroep Conciliair Proces is een samenwerkingsverband van geloofsgemeenschappen die, met oog voor de verschillen, vooral ook zoeken naar wat gemeenschappelijk is. Ze wil stem geven aan de Bergse pluriforme, multiculturele samenleving en de samenwerking tussen de verschillende groepen in Bergen op Zoom bevorderen. Jarenlang is de Ravelijndag georganiseerd voor de ontmoeting tussen verschillende godsdiensten. Een vervolg is er nog niet. Contactpersoon: Jac Bruininkx, e-mail: jbruinin@home.nl
6. Tweespraak
Tweespraak op weg naar de reformatieherdenking 2017. “Tweespraak” is een oecumenische cursus overdag. De tradities, de deelnemers en zelfs de inleiders zijn in gesprek met elkaar rondom bepaalde thema’s. Het komende seizoen willen we “op weg naar Luther” en wie weet, op een gegeven moment, ook daadwerkelijk met de koffers in de hand. Dat spreken we later af. Na een reis van
9 bijeenkomsten in dit werkjaar komen we in het najaar 2017 bij de herdenkingsdata. Tweespraak komt (als regel) bijeen op de derde vrijdagochtend van de maand van 09.30 tot 11.45 uur in de Ontmoetingskerk, Bolwerk Zuid 134. Inleiders: pastor Rud Smit en ds. Willem Vermeulen. Opgeven bij willemvermeulen@ziggo.nl of rudsmit@hotmail.com
7. Week van het Boek
Verschillende parochies en gemeenten rond de Brabantse Wal organiseren de week van het Boek, rond de Bijbel. Van donderdag 3 november tot en met donderdag 10 november is er elke dag ergens een activiteit rondom Het Boek. Er zijn lezingen, er wordt muziek gemaakt, gekookt, ten toon gesteld, gediscussieerd en er worden gedichten gemaakt. Het programma voor deze week wordt bekend gemaakt via een eigen folder en via website www.lievevrouweparochie.nl. Informatie: ds Willem Vermeulen, tel.: 0164-241712, e-mail: willemvermeulen@ziggo.nl

STICHTINGEN
Er zijn verschillende stichtingen in onze parochie actief die belangrijk zijn voor het werk in de parochie:
Gertrudis Cultuur Stichting (GCS).
Deze stichting wil er voor zorgen dat het (materiële en muzikale) erfgoed in de Gertrudiskerk behouden blijft en gebruikt wordt. In dat kader worden er regelmatig (orgel)concerten georganiseerd, is er zorg voor educatie en wordt ook op andere wijze het kerkelijk erfgoed in ruime zin gepromoot.
Contactpersoon: Simon van Dijk, e-mail: weug.vandijk@hetnet.nl
Vrienden van het Ibach-orgel.
In 2011 is de restauratie van het Ibach-orgel voltooid. De ‘Vrienden van het Ibach-orgel’ blijven sedertdien jaarlijks de promoting van het rijke orgelbezit van de Gertrudiskerk ondersteunen en maken de instandhouding ervan mede mogelijk.
Contactpersoon: Hans Smout, tel.: 0164-241047, e-mail: hsmout@hetnet.nl
Vrienden van de Lourdeskerk
De Stichting heeft als doel het in goede staat brengen en houden van het kerkgebouw. De Stichting brengt hiervoor de noodzakelijke financiële middelen bij elkaar door middel van het organiseren van acties en het mobiliseren van sponsoren.
Secretaris: Frits Schultze, tel.: 0164-248326, e-mail: feabs@xs4all.nl
Stichting Bezichtiging Monumenten (SBM)
Kerkopenstelling Gertrudiskerk
Van 1 mei tot eind oktober is de Gertrudiskerk open gesteld voor bezichtiging van dinsdag tot en met zondag tussen 13.00-16.30 uur. Gidsen zijn aanwezig die rondleidingen verzorgen.
Voor meer info, zie website: www.sbm-boz.nl.
St. Josephfonds
Het St.Josephfonds is een ‘kerkelijke instelling’ dat wil zeggen een fonds dat onder toezicht staat van het bisdom. De bisschop benoemt de bestuursleden en moet jaarlijks de begroting en het financieel jaar verslag goedkeuren. Het fonds beheert een gevormd kapitaal dat bestemd is voor het kerkelijk jongerenwerk en jongerenpastoraat in Bergen op Zoom.
Secr.: Thea van Terheijden, tel.: 0164-855878
Stichting Jeugdfonds H.Hart
Deze stichting is in 1956 notarieel opgericht voor het beheer van de financiën van de toenmalige jeugdorganisaties in de parochie H. Hart. In 2004 zijn de statuten aangepast, waarbij de doelstelling is verruimd en omvat het subsidiëren van voorzieningen, programma’s, projecten en andere activiteiten op het terrein van het pastoraat voor kinderen en jeugdigen in de toen gefuseerde parochie van Heilige Paulus. Uiteraard geldt dit nu ook voor de gehele Lievevrouweparochie. Een van de bestuursleden kan benoemd worden op voordracht van het parochiebestuur. Het pastoresteam kan een adviserend lid voordragen.
Secr.: Theo de Wit tel.: 0164-240011, e-mail: theoentoosdewit@hetnet.nl