Varia

PAROCHIEBIJDRAGE als periodieke gift
Het is u wellicht bekend dat u uw parochiebijdrage als gift kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. Maar wist u ook dat hiervoor geen drempelinkomen geldt? Of een maximum aan de aftrekbaarheid? Voorwaarde is dat uw parochiebijdrage voldoet aan de voorwaarden van een periodieke gift.
Uw gift is een periodieke gift als:
1. De gift door u is vastgelegd
2. Regelmatig door u bedragen (minstens 1 keer per jaar) worden overgemaakt naar de ANBI die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd. De Lievevrouweparochie is een ANBI (groepsbeschikking voor de Rooms Katholieke Kerkprovincie RSIN 002609411).
3. Deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn. U kunt gemakkelijk aan deze voorwaarde voldoen door een doorlopende machtiging af te geven aan de parochie om maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een vast bedrag van uw rekening af te laten schrijven.
4. Deze bedragen door u minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt worden naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
5. De ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Tot 2014 waren periodieke giften alleen mogelijk als deze bij notariële akte werden vastgelegd. Nu volstaat een schriftelijke verklaring, die u kunt terugvinden op onze site www.lievevrouweparochie.nl. Hier vindt u ook machtigingsformulieren voor automatische incasso.

De Lievevrouweparochie opnemen in uw testament
U geeft wellicht tijdens de collecte, of doet mee aan de actie Kerkbalans. Hiermee ondersteunt u het werk van de parochie. Maar misschien heeft u er wel eens over nagedacht om een goed doel in uw testament op te nemen, bijvoorbeeld de Lievevrouweparochie? Er bestaan twee manieren om na te laten aan de parochie, namelijk door de parochie (mede) erfgenaam te maken en door een legaat ten behoeve van de parochie op te nemen in uw testament. In beide gevallen dient u een testament op te laten maken door een notaris. Voor meer info of een machtigingsformulier kunt u contact opnemen met het parochiecentrum.

BISDOM
Bergen op Zoom hoort bij het Bisdom van Breda met als bisschop Mgr. dr. Johannes W.M.Liesen.
Centraal adres: Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda;
postadres: postbus 90 189, 4800 RN Breda, tel. 076 5223444,
fax 076 5216244, e-mail: secretariaat@bisdombreda.nl
Secretariaat bereikbaar: maandag t/m donderdag van 8.30–12.30 uur.
Zie verder de website van het bisdom: www.bisdombreda.nl
RK Meldpunt grensoverschrijdend gedrag
Het gedrag van degenen die pastoraal werkzaam zijn kan mensen inspireren en motiveren. Wanneer dat gedrag echter grenzen overschrijdt, kan het ook aanstoot geven en het geloof van mensen ondermijnen. Het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid in de R.K. Kerk is van groot belang.
Meld grensoverschrijdend gedrag bij het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.
Kijk op www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

VICARIATEN
Het bisdom Breda is opgedeeld in twee vicariaten, vicariaat Middelburg en vicariaat Breda. De Lievevrouweparochie uit Bergen op Zoom valt onder het vicariaat Middelburg. Vicaris van dit vicariaat is onze pastoor Paul Verbeek, stafmedewerker Egbert Bornhijm, diaken. Het secretariaat is gevestigd in Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom, tel.: 0164-245365, e-mail: Vic.Middelburg@bisdombreda.nl.
Kantooruren: dinsdag en donderdag van 09.30 – 14.00 uur.

ZIEKENHUIS
Binnen Bravis ziekenhuis is een dienst Geestelijke Verzorging werkzaam, bereikbaar via tel.: 0164-278000. Bij opname kan de patiënt aangeven of de parochie via de dienst geestelijke verzorging geïnformeerd moet worden. Men kan natuurlijk ook altijd zelf het parochiecentrum bellen. De parochie wordt niet automatisch geïnformeerd wanneer parochianen in het ziekenhuis worden opgenomen.

MARIA OMMEGANG
Vanaf 1945 houdt Bergen op Zoom zich aan de belofte, in de oorlog gedaan, om jaarlijks een Ommegang te houden, Maria ter eer. Op zondag 25 juni 2017 zal opnieuw de Maria Ommegang worden gehouden. ’s Morgens is er om 10.00 uur een plechtige eucharistieviering in de Gertrudiskerk. De Ommegang begint om 15.00 uur bij het Markiezenhof. Om onze dank aan Maria te onderstrepen, verzorgt het Lievevrouwegilde op het feest van Maria-ten-hemel-opneming 15 augustus een feestelijke eucharistieviering.
Secr: Ingeborg Versijp, tel.: 0164-239831;
e-mail: secretaris@mariaommegang.nl; website: www.mariaommegang.nl

SINT GERTRUDISKAPEL
De Sint Gertrudiskapel aan de Scheldelaan is een prachtig voorbeeld van hoe je iets heel nieuws kunt maken van bestaande elementen: de torenspits is van de Martelarenkerk, het klokje dat erin hangt is van het oude kerkhof aan de Wouwseweg, het smeedijzeren hek en de lantaarn komen van de Mariakapel van de Carmel aan de Halsterseweg, de vloer komt uit de H.Maagdkerk aan de Grote Markt en de sokkel waar het Gertrudisbeeldje op staat komt van het voormalige Smitskerkje dat in de Sint Jozefstraat stond. Nadere inlichtingen: www.gertrudiskapel.nl

MARIAKAPEL IN HET MARKIEZENHOF
In de noordoosthoek van de grote binnenplaats van het Markiezenhof werd op 15 augustus 1967 een klein kapelletje, gewijd aan de Heilige Maria, ingezegend. De Mariakapel is eigendom van de Gemeente. Voor het beheer is het in 1967 overgedragen aan de Stichting Lievevrouwegilde. De kapel is dagelijks open van 08.30 – 17.00 uur voor gebed en het aansteken van een kaarsje. Iedere dinsdagmiddag wordt er om 16.00 uur de Rozenkrans gebeden. Regelmatig wordt de devotiekapel (na overleg met de parochie) gebruikt voor een viering vanwege een doop, huwelijk of jubileum. De huur van de kapel komt ten goede aan de genoemde stichting.
Info: mw. de Wit, tel.: 0164-257307.

SINT CATHARINAKAPEL
De Sint Catharinakapel (voorheen behorende bij Huize St. Catharina) is een rijksmonument. De kapel werd gebouwd in 1890 en is bijzonder fraai door o.a. de vele gebrandschilderde ramen en een prachtige kruisweg. Na de restauratie in 2013 is de kapel bij het 175 jarig bestaan van de Congregatie weer in gebruik genomen. Na de verhuis van de zusters eind 2014 vinden de door-de-weekse vieringen plaats in hun nieuwe woonlocatie, het Nieuwe ABG. Voorzitter bestuur zusters: Eric Boerhout, tel.: 0164-235274, e-mail: eric.boerhout@home.nl

BEGRAAFPLAATSEN
RK Begraafplaats
Mastendreef 3, 4623 RE Bergen op Zoom, tel.: 0164-265989, e-mail: info@rkbegraafplaatsboz.nl; website www.rkbegraafplaatsboz.nl
Op deze begraafplaats bestaat ook de mogelijkheid voor natuurlijk begraven en bijzetting in een urnenkelder of urne nis.
Begraafplaats Nieuw Borgvliet
De R.K. Begraafplaats Bergen op Zoom is per 4 januari 2016 ook verantwoordelijk voor de RK Begraafplaats Nieuw Borgvliet.
Algemene Begraafplaats
Holleweg, Bergen op Zoom. Eigendom van de gemeente Bergen op Zoom. Mogelijkheid tot reserveren.
Beheer begraafplaatsen
Alle genoemde begraafplaatsen vallen onder het beheer van de RK Begraafplaats. Voor aanvragen voor begrafenissen, reserveringen en info over de mogelijkheden van begraven, urnenmuur en urnenkelders kunt u terecht bij de beheerder tel.: 0164-265989,
e-mail: info@rkbegraafplaatsboz.nl, website: www.rkbegraafplaatsboz.nl
Crematorium Zoomstede
Mastendreef 5, 4623 RE Bergen op Zoom, tel.: 0164-238801, e-mail: info@zoomenzegestede.nl; website www.zoomenzegestede.nl

ADRESSEN SCHOLEN
Voor informatie Katholieke basisscholen:
Stichting Lowys Porquin, tel.: 0164-230166, website www.lowysporquin.nl
Adressen scholen voortgezet onderwijs:
Mollerlyceum en ZoomMAVO, tel.: 0164-241550, website: www.sgboz.nl
Roncalli Scholengemeenschap, tel.: 0164-245224; website: www.roncalli.mwp.nl
RSG ’t Rijks, tel.: 0164-242150; website www.rsgrijks.nl
Gymnasium Juvenaat, tel.: 0164-243650; website: www.juvenaat.nl