DIACONIE “OMZIEN NAAR ELKAAR”

Diaconie is sinds 2011 omgedoopt in de drie woorden
‘omzien naar elkaar’. Vanuit de Lievevrouweparochie proberen we – geïnspireerd door de verhalen van Jezus – om te zien naar elkaar en oog te hebben voor maatschappelijke problemen die vooral de kwetsbare mensen binnen en buiten de parochie treffen. Drie kernwoorden spelen daarbij een centrale rol: signaleren, inspireren en ondersteunen.
Aanspreekbare pastor voor het totale werkveld is diaken Jan Foesenek.

1. Diaconaal Beraad
Het diaconaal beraad is in 2015 opgericht met een tweeledig doel: zorgen voor goede communicatie binnen het werkveld en daarbuiten en een platform vormen waar actuele problemen neergelegd kunnen worden. Contactpersoon: diaken Jan Foesenek.

2. Bezoekgroep
De bezoekgroep probeert het pastoraat van de nabijheid: handen, voeten, een gezicht en een hart te geven. Zij hebben aandacht voor zieken, eenzamen en mensen die een moeilijke periode in hun leven meemaken. Bovendien is er speciale aandacht voor nabestaanden, na het overlijden van een dierbare. Wanneer U behoefte hebt aan contact met iemand van de parochie én bezoek op prijs stelt: Láát het óns weten via Parochiebureau, Telefoon: 0164-233574, Email: info@lievevrouweparochie.nl of pastor, of contactpersoon: Annemie Asselbergs, Telefoon: 0164-23476I, Email: a_asselbergs@live.nl

3. Werkgroep NoordZuid
Deze werkgroep vraagt aandacht voor de relatie tussen onze eigen kerken en de kerken in de ontwikkelingslanden. De werkgroep wil de landelijke kerkelijke acties beter onder de aandacht brengen. De Adventstijd (Adventsactie) en de Veertigdagentijd (Vastenactie) lenen zich hier uitstekend voor. Zo is er in de Veertigdagentijd op woensdag een vastenmaaltijd met daaraan gekoppeld een divers programma. Daarnaast zullen ook andere missionaire doelen aandacht krijgen.
Contactpersoon: Corrie Hamers, Telefoon: 0164-244983, Email: corriehamers@home.nl

4. Sam’s Kledingactie
Mensen in Nood is een organisatie die al 40 jaar kleding en textiel inzamelt voor het goede doel. Hiermee is zij de oudste charitatieve kledinginzamelaar van Nederland. De laatste jaren wordt de naam Sam’s kledingactie gevoerd. Voor deze actie kan het hele jaar door bruikbare kleding worden afgegeven op het depot, dat gevestigd is in het secretariaat van de parochiekerk OLV van Lourdes, Prins Bernhardlaan 66 (in de kerk) (geopend op werkdagen van 09.30 tot 11.30 uur).
Contactpersoon: Mart Kuipers, Telefoon: 0164-258236.

5. Tocht van hoop
Een ‘tocht van hoop’ is een wandeling door stad of wijk waarbij we primair oog hebben voor het leven van mensen in de marge. We kijken met een speciale blik: we hebben oog voor activiteiten van de mensen zelf en voor projecten die hen hoop geven en hen weer laten meetellen in de samenleving. Ieder jaar proberen we twee keer een tocht te organiseren met een actueel maatschappelijk thema i.s.m. organisaties die zich op vrijwillige basis inzetten voor dit thema.
Contactpersoon: Henk Kampert, Telefoon: 0164-242309, Email: hkampert@live.nl

6. Caritas
De Caritasinstelling wil vanuit katholieke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving. Ze heeft aandacht voor de concrete noden en de behoeften van personen en groepen van personen. Zij wil bijdragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid. Zij heeft ook ten doel zich te profileren binnen en vanuit de parochie. Maandelijks wordt ten behoeve van de caritas een aparte tweede collecte gehouden tijdens de weekendvieringen, doorgaans in het eerste weekend van de maand. De stedelijke caritas geeft de bestemming van deze collectes aan. Adviseur: pastoor Paul Verbeek. Contactadres: Bestuur R.-K. Caritasinstelling Lievevrouweparochie, Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom, Telefoon: 0164-233574, Email: caritas@lievevrouweparochie.nl 

Klik hier: AVG Lievevrouweparochie: Eigen privacyreglement en privacyverklaring