LITURGIE

1. Weekendliturgie
Stadskerk St.-Gertrudis: zondag 09.30 uur
Parochiekerk OLV van Lourdes: zaterdag 17.00 uur
zondag 11.00 uur

Op de eerste zaterdag van de maand is er om 19.00 uur in de stadskerk St.-Gertrudis een alternatieve viering (Zin op Zaterdag, zie 5). In het rooster weekendliturgie zal zoveel mogelijk voorrang worden gegeven aan het vieren van de Eucharistie. Indien er geen Eucharistie kan worden gevierd, is er een viering van Woord, Gebed en Communie. In beide kerken is er zondag na de viering gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Emeriti gaan ter assistentie van het pastoraal team regelmatig (mee) voor in de weekendvieringen. Meer info: zie de kerkberichten in de Bode, website: www.lievevrouweparochie.nl en parochieblad inZOOMen.

2. Liturgisch beraad
In het liturgisch beraad zijn alle groepen vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de liturgie. Zij houdt zich bezig met vooral de inhoudelijke kant van onze vieringen: wat is goed gegaan en wat kan beter. Zij overlegt over de planning van de vieringen. Hun bevindingen bespreken ze met hun achterban. Ze komen ongeveer 1 keer per kwartaal bijeen.
Voorzitter: pastoor Paul Verbeek.
Secr.: Tilly Meijer, Telefoon: 06-55330434, Email: tilly.meijer@planet.nl

3. Koren
In de Lievevrouweparochie zijn meerdere musici actief voor de directie van de koren en voor het bespelen van het orgel. Er wordt grote waarde gehecht aan het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende koren, een gezamenlijke verzorging van de parochiële vieringen en het ontwikkelen van een liturgisch beleid voor de gehele parochie op het gebied van muziek en zang.

Kerkkoor OLV van Lourdes:
Het Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes – tijdelijk – onder leiding van René Buijs repeteert iedere dinsdagavond van 19.15 – 21.15 uur in het praathuis. Secr.: Astrid Halfhide, Email: astrid.halfhide@gmail.com of Riet Huster-van Egeraat, Email: huster@hetnet.nl.

HMR van de stadskerk St.-Gertrudis:
Hortus Musicus Religiosus (HMR). Dit koor kent verschillende bezettingen: Gemengd koor (een- en meerstemmige kerkmuziek van 1540 – 2017), Schola Cantorum (Gregoriaans), Capella Feminarum (dameskoor een- en meerstemmig), Projectkoor, Instrumentaal ensemble (momenteel veel aandacht voor jonge violisten en andere strijkers). De meeste leden van de capella en de schola zijn ook lid van het gemengd koor. Wekelijkse repetitie Gemengd koor: bij voorkeur donderdag van 20.15 – 22.15 uur Cantatorium stadskerk St.-Gertrudis, uitwijk dinsdagavond. Voor info en repetitiefrequentie zie website: www.hmrkoor.eu. Dirigent: Koert Damveld.
Secr.: Mieke van den Broek Telefoon: 0164-253596, Email: info@hmrkoor.nl

Lievevrouwecantorij:
Dit koor is specifiek beschikbaar voor uitvaart- en huwelijksvieringen in beide kerken. Ook voor seniorenvieringen en op verzoek eventuele andere vieringen. Wekelijks repetitie donderdag van 10.30 – 12.00 uur in het Cantatorium stadskerk St.-Gertrudis. Contactpersonen:
Cocky Asselbergs-Stuart, Telefoon: 0164-254381, Email: cockyasselbergs@gmail.com
Rinus Franken, Telefoon: 0164-856281, Email: rinus.franken@ziggo.nl

Samenzangkoor:
De eerste zaterdag in de maand zingt het Samenzangkoor tijdens de dienst van 17.00 uur in de parochiekerk OLV van Lourdes. Het koor staat onder leiding van Lucie van Wezel. De repetitie is op de dinsdag hieraan voorafgaand van 13.30 – 15.30 uur in de betreffende kerk. Voor bijzondere diensten wordt er ook een beroep gedaan op het Samenzangkoor. Indien nodig worden er extra repetities ingepland.
Info: Lucie van Wezel Telefoon: 0164-682703, Email: lmgvanwezel@gmail.com
of Gerard Akkermans Telefoon: 0164-243066, Email: g.j.akkermans@kpnmail.nl

Kinderkoor:
Bij bijzondere vieringen zal het kinderkoor als projectkoor o.l.v. Pieter-Jan van den Bergh de muzikale ondersteuning van de liturgie verzorgen.
Contactpersoon: Petra Reijnders, Telefoon: 0164-234139.

Vieren met kinderen zie
Klik hier:jonge-gezinnen

4. Vieringen rondom Rouw en Verlies
Als je geconfronteerd wordt met verlies brengt dit een rouwproces met zich mee. Dit verlies kan heel divers zijn. Je verliest een dierbare, je verliest je werk waar je zo aan gehecht was, je wordt geconfronteerd met ziekte of je hebt geen contact meer met mensen waar je aan gehecht bent. Dit zijn enkele voorbeelden van rouw, maar mogelijk leeft er bij u een andere situatie die rouw met zich meebrengt. Het kan zo goed doen om rondom dit verlies, het gemis, te delen met anderen en kracht te vinden in het geloof. Daarom organiseert de Lievevrouweparochie elk kwartaal een viering rond Rouw en Verlies. Een viering met gebed, muziek, gedichten, evangelielezing en een symbool dat ruimte geeft om te delen wat er in je leeft. Hierna is er gelegenheid om na te praten.
Contactpersoon: 
Jolanda Tholenaar, Telefoon: 0164-258260 Email: jolandatholenaar@gmail.com

5. Zin op Zaterdag
Verbinding – verdieping – vernieuwing: in principe is er iedere eerste zaterdag van de maand een bijeenkomst in de stadskerk St.-Gertrudis, om 19.00 uur. De doelstelling van ‘Zin op Zaterdag’ is: het samenbrengen van mensen, die door stilte, muziek, zang, inspirerende verhalen, een meditatieve viering of een goede film, geraakt willen worden. Voor hen die stil willen staan bij zingevings-vragen, bij spirituele belevingen én die hun ervaringen willen delen met elkaar.
Contactpersoon: 
Jolanda Tholenaar, T 258260, E jolandatholenaar@gmail.com

6. Egidius-gebed
Sant’ Egido is een christelijke lekengemeenschap, ontstaan in Rome, die inmiddels in meer dan 70 landen over de wereld actief is. Gebed, gemeenschap en vriendschap staan centraal in hun handelen, met name aandacht voor onze arme, zwakkere of eenzame medemens. In de parochie zijn we gestart met een maandelijks Egidiusgebedsviering. De vieringen staan gepland op elke eerste woensdag van de maand om 20.00 uur in de Dagkerk van de stadskerk St.-Gertrudis, ingang Grote Markt, met aansluitend ontmoeting met koffie/thee tot 22.00 uur in het Cantatorium van de kerk.
Contactpersoon: pastoor Paul Verbeek.

7. Liturgie door de week
Parochiekerk OLV van Lourdes (Mariagrot) dinsdag 09.00 uur Eucharistie of viering van Woord, Gebed en Communie.

Stadskerk St.-Gertrudis
Maandag t/m vrijdag 12.15 uur Middaggebed; een korte meditatieve gebedsdienst in de Dagkerk van de stadskerk St.-Gertrudis.
Contactpersoon: Karin van der Velde, Telefoon: 06-52264002 Email: karinvandervelde@home.nl

Huiskamerviering Antonius Abt
Adriaan Brouwerstraat 8, BoZ
Viering eerste dinsdag van de maand om 14.00 uur.
Contactpastor: diaken Jan Foesenek.

Mariakapel Heilig Hart
Viering van Woord en Gebed eerste woensdag van de maand om 19.00 uur.

8. Rozenkrans
In de maanden oktober en mei vindt elke woensdag om 19.00 uur een speciaal rozenkransgebed plaats in Aquacite op de Plaat, in de parochiekerk OLV van Lourdes en in de Mariakapel van de Heilig Hartkerk. Iedere dinsdag wordt het hele jaar door de Rozenkrans gebeden om 16.00 uur in de kapel van het Markiezenhof.

9. Boeteviering en Biecht
De persoonlijke biecht geschiedt doorgaans op afspraak. Er is een speciale Boeteviering in de Advent als voorbereiding op Kerstmis en in de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen met aansluitend mogelijkheid tot een persoonlijke biecht. Voor de communicanten is er de “Weergoedmaakviering”.

10. Vesperviering met Eucharistische aanbidding
Maandelijks is er een vesperviering met eucharistische aanbidding in de stijl van de gemeenschap van de Tibériade. We komen samen rond Christus in het heilig Sacrament. De aanbidding vindt maandelijks plaats op een vrijdagavond om 19.00 uur, meestal in de parochiekerk OLV van Lourdes. Na de vesper is er ontmoeting met koffie of thee. Contactpersoon: pastoor Paul Verbeek.

11. Lofprijs- en Gebedsavond
Elke veertien dagen komen we op woensdagavond van 19.30 – 21.00 uur in de Grot van de parochiekerk OLV van Lourdes bij elkaar om liederen voor God te zingen en samen te bidden. In de stilte en door een lering over de Bijbel die gegeven wordt, luisteren we naar Hem. We mogen groeien in eenheid met elkaar en in verbondenheid met God die van ons houdt.
Contactpersoon: Rien van Egeraat, Telefoon: 0164-642532 of 
Petra Corbet, Telefoon: 0164-239597, Email: petra.crbt@gmail.com

12. Woonzorgcentra en Serviceflat
Het pastoraat in de woonzorgcentra valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting tanteLouise. Binnen deze Stichting is een eigen Dienst Geestelijke Verzorging. Van daaruit draagt men zorg voor geregelde kerkdiensten in deze huizen. De leden van ons pastoraal team verlenen regelmatig assistentie.
De serviceflat Residentie Meilust valt rechtstreeks onder de parochie. Emeriti en vrijwilligers gaan voor in de vieringen op zondagmorgen.

Woonzorgcentra:
In het woonzorgcentrum Het Nieuwe ABG is er in de gebedsruimte van de zusters Franciscanessen om 09.15 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een Eucharistieviering of een viering van Woord, Gebed en Communie.
In de Sint Catharinakapel (ingang poort Klaverstraat) is iedere zondag om 09.30 uur afwisselend een Eucharistieviering of een viering van Woord, Gebed en Communie.
In de Jacquelineflat is er drie maal per maand een kerkdienst op vrijdagmiddag om 14.30 uur. Op de eerste vrijdag een protestantse dienst en op de derde en vierde vrijdag een Eucharistieviering of een viering van Woord, Gebed en Communie.
In de Residentie Moermont is er elke zondag een viering om 11.00 uur; op de eerste zondag een Avondmaalsviering, op de tweede en derde zondag een viering van Woord, Gebed en Communie en op de vierde zondag een Eucharistieviering.
In de Stuijvenburgh is er elke tweede vrijdag van de maand een protestantse viering en op de vierde vrijdag een katholieke viering. Aanvang 14.30 uur.
In Het Nieuwe ABG is er elke eerste donderdag van de maand een katholieke viering en elke derde donderdag van de maand een protestantse viering. Aanvang 10.00 uur.

Serviceflat:
In de Meilustflat (Bloemendaal) is er doorgaans op de tweede zondag van de maand een Eucharistieviering om 11.00 uur. Op de andere zondagen is er een viering van Woord, Gebed en Communie om 11.00 uur.