OPBOUW

1. Parochiële Cooördinatie Commissie
Deze commissie is opgericht ter bevordering van de interne communicatie. Elk lid van de Parochiële Coördinatie Commissie (PCC) is contactpersoon voor één of meerdere werkgroepen en zorgt ervoor dat communicatie en coördinatie verbeteren waar dat nodig is. De PCC heeft de bijzondere taak met betrekking tot het vrijwilligersbeleid in de parochie en de uitvoering daarvan.
Vzt.: Gerard Akkermans, Telefoon: 0164-243066, Email: g.j.akkermans@kpnmail.nl
Secr.: Lucie Venmans, Telefoon: 0164-252646, Email: lucievenmans@hotmail.com
Vanuit het pastoraal team neemt diaken Jan Foesenek deel aan de PCC en vanuit het parochiebestuur Astrid Halfhide (vrijwilligerszaken).

2. Publiciteit
1. Huis aan huisblad ‘de Bode’
Actuele informatie van de parochie in Bergen op Zoom vindt u in het woensdagnummer van de Bergen op Zoomse Bode, een gratis huis- aan huisblad. Deze informatie wordt iedere week ook op onze website www.lievevrouwparochie.nl geplaatst.
Contactpersoon: 
Corrie Hamers, Telefoon: 0164-244983, Email: kerkberichten@lievevrouweparochie.nl

2. Parochieblad inZOOMen
Vier keer per jaar verschijnt ons parochieblad inZOOMen. De bladen worden bij alle parochianen thuis bezorgd door een grote groep trouwe bezorgers. In beide kerken vindt u op de leestafels exemplaren om mee te nemen. Uiterste inleverdatum voor kopij wordt telkens vermeld in de laatste editie. Kopij sturen naar: inzoomen@lievevrouweparochie.nl

3. Website www.lievevrouweparochie.nl
De Lievevrouweparochie beschikt over een eigen website: www.lievevrouweparochie.nl. U vindt er alle informatie over onze parochie. Wekelijks wordt de site geactualiseerd. Ook werkgroepen en vrijwilligers kunnen er hun informatie op kwijt.
Contactpersoon: 
Riet Huster-van Egeraat, kopij aanleveren per Email: website@lievevrouweparochie.nl

4. ZuidWestTV ReliVisie
Het programma ReliVisie is een maandelijkse rubriek rond geloof en religie op de regionale TV zender ZuidWestTV. Presentatoren zijn dominee Willem Vermeulen, Hans Sterk en pastor Fredi Hagedoorn. Er is aandacht voor kerkelijk nieuws en activiteiten uit de regio. Iedere tweede of derde vrijdag van de maand is de uitzending om 10.00 uur. Deze wordt op diezelfde dag ieder uur herhaald. Data worden op de website en in de Bode aangekondigd. In de gemeente Bergen op Zoom is ZuidWestTV te vinden op kanaal 40 van Ziggo, kanaal 1420 van KPN en kanaal 596 bij Tele2, XS4ALL en Telfort of via www.zuidwesttv.nl 

3. Gastvrij Pastoraat

Als Lievevrouweparochie willen we een gastvrije kerk zijn. Daarom probeert de werkgroep gastvrij pastoraat in goed overleg met andere werkgroepen activiteiten te organiseren om de gastvrijheid meer vorm en inhoud te geven. Zo bezorgt zij alle betrokken parochianen een hartelijk welkom in een bijeenkomst aan het begin van ons werkjaar en de Nieuwjaarsontmoeting in januari.
Contactpersoon: pastoor Paul Verbeek.

4. Parochie en school
Contact basisscholen
Zowel de RK-basisscholen van Bergen op Zoom, behorende bij de Lowys Porquin Stichting, als de parochie hechten veel waarde aan een goede onderlinge relatie. Parochie en school helpen elkaar om de gelovige dimensie dichterbij kinderen te brengen, ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Tevens biedt de relatie mogelijkheden elkaar meer zichtbaar te maken: de parochie binnen de school en, omgekeerd, de school binnen de parochie. Een aantal keren per jaar is er gezamenlijk overleg met de directeuren van de scholen over schoolvieringen, de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel, kerkbezoek en schoolbezoekjes in enkele klassen. Hierdoor wordt het directe contact versterkt en komt de methode ‘Trefwoord’, die op de meeste scholen wordt gebruikt, beter tot zijn recht.
Contactpersoon: namens het pastoraal team diaken Anton Janssen en Elma Bastianen-Luijks, Telefoon: 0164-250420, Email:  bastianenluijks@outlook.com

Contact met voortgezet onderwijs
Vanuit de parochie vinden we het belangrijk dat de contacten met het voortgezet onderwijs worden aangehaald. Er is ook ruimte voor schoolvieringen in één van onze kerken met één van onze leden van het pastoraal team.
Contactpersoon: pastoor Paul Verbeek.

5. Vrijwilligers
Onze parochie beschikt over een groot aantal vrijwilligers die zich met veel enthousiasme en vasthoudendheid inzetten op alle werkterreinen van de parochie. Het vrijwilligerskader vormt voor het pastoraal team een onmisbare ondersteuning, zowel praktisch als inhoudelijk. Eén van de prioriteiten voor de komende jaren is het werven van nieuwe vrijwilligers. Daarnaast zal scholing van het bestaande kader meer aandacht gaan krijgen. De PCC heeft bijzondere aandacht voor vrijwilligers en het vrijwilligersbeleid in onze parochie. Wilt u zich ook op een of andere manier inzetten op een van de vele terreinen van de parochie, vraag dan gerust om informatie of meldt u aan bij het Parochiebureau, Telefoon: 0164-233574, Email: info@lievevrouweparochie.nl

6. Oecumene
1. Oecumenische vieringen
Een aantal keren per jaar vinden er oecumenische vieringen plaats in de binnenstad. Als de viering in de stadskerk St.-Gertrudis is, is – in de regel – op die zondag de Ontmoetingskerk gesloten en ook andersom. De gezamenlijke Vastenavond-dienst, de vakantieviering Krabbenfoor en de Jazzdienst in de stadskerk St.-Gertrudis worden georganiseerd door speciale werkgroepen.

2. Oecumenisch overleg
In het oecumenisch kernteam overleggen leden van het pastoraal team geregeld met hun collega’s van de Ontmoetingskerk (PKN). Daarnaast vindt samen met hen overleg in groter verband plaats met de katholieke en protestantse geestelijke verzorgers, die werken in het ziekenhuis Bravis, in de verschillende woonzorgcentra van Stichting tanteLouise en bij Psychiatrisch ziekenhuis Vrederust.

3. Raad van Kerken
De katholieke parochie en de protestantse gemeente zijn samen lid van de Raad van Kerken Bergen op Zoom. De Raad van Kerken besteedt aandacht aan de Vredesweek (september), de Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen (januari), een activiteit in de week voor Pinksteren en de jaarlijkse gebedsviering op 4 mei (Dodenherdenking).
Vzt / secr.: Corrie Hamers, Telefoon: 0164-244983, Email: corriehamers@home.nl

4. Inloophuis Williamstraat
Het Inloophuis is een plek waar mensen onder het genot van een kopje koffie of thee anderen willen ontmoeten. Je kunt daar luisteren naar het verhaal van de ander of je eigen verhaal vertellen. Het Inloophuis is geopend op zondagmiddagen van 14.30 – 17.00 uur.
Info: Email:  inloophuiswilliamstraat@gmail.com of Telefoon: 0164-260329

5. Interreligieuze contacten
De Werkgroep Conciliair Proces is een samenwerkingsverband van geloofsgemeenschappen die, met oog voor de verschillen, vooral ook zoeken naar wat gemeenschappelijk is. Ze wil stem geven aan de Bergse pluriforme, multiculturele samenleving en de samenwerking tussen de verschillende groepen in Bergen op Zoom bevorderen. Jarenlang is de Ravelijndag georganiseerd voor de ontmoeting tussen verschillende godsdiensten. Een vervolg is er nog niet.
Contactpersoon: Jac Bruininkx, Email: jbruinin@home.nl

7. Stichtingen
Er zijn verschillende stichtingen in onze parochie actief die belangrijk zijn voor het werk in de parochie:

Gertrudis Cultuur Stichting (GCS).
Deze stichting wil er voor zorgen dat het (materiële en muzikale) erfgoed in de stadskerk St.- Gertrudis behouden blijft en gebruikt wordt. In dat kader worden er regelmatig (orgel)concerten georganiseerd, is er zorg voor educatie en wordt ook op andere wijze het kerkelijk erfgoed in ruime zin gepromoot. Een ander belangrijk aandachtspunt betreft de uitvoering van bijzondere (mis)uitvoeringen.
Contactpersoon: Jos van Rijn, Email: jmavanrijn@gmail.com

Vrienden van het Ibach-orgel.
In 2011 is de restauratie van het Ibach-orgel voltooid. De ‘Vrienden van het Ibach-orgel’ blijven sedertdien jaarlijks de promoting van het rijke orgelbezit van de stadskerk St.-Gertrudis ondersteunen en maken de instandhouding ervan mede mogelijk.
Contactpersoon: Hans Smout, Telefoon: 0164-241047, Email: hsmout@hetnet.nl

Vrienden van de OLV van Lourdeskerk
De Stichting heeft als doel het in goede staat brengen en houden van het kerkgebouw. De Stichting werkt hiervoor samen met het Parochiebestuur en helpt de noodzakelijke financiële middelen bij elkaar te brengen door middel van het organiseren van acties en het mobiliseren van sponsoren. Zie www.vrienden-lourdeskerk.nl
Secretaris: Frits Schultze, Telefoon: 0164-248326, Email: feabs@xs4all.nl

Stichting Bergse Monumenten (SBM)
Van Koningsdag 27 april tot eind oktober is de stadskerk St.-Gertrudis open gesteld voor bezichtiging van dinsdag tot en met zondag tussen 11.00 – 12.00 uur en 13.00 – 15.00 uur. Gidsen zijn aanwezig die rondleidingen verzorgen. Info: www.sbm-boz.nl

St. Josephfonds
Dit fonds is een ‘kerkelijke instelling’ d.w.z. een fonds dat onder toezicht staat van het bisdom. De bisschop benoemt de bestuursleden en moet jaarlijks de begroting en financieel jaarverslag goedkeuren. Het fonds beheert een kapitaal dat bestemd is voor het kerkelijk jongerenwerk / pastoraat in Bergen op Zoom. Secr.: Thea van Terheijden, Telefoon: 0164-855878.

Stichting Jeugdfonds H. Hart
Deze stichting is in 1956 notarieel opgericht voor het beheer van de financiën van de toenmalige jeugdorganisaties in de parochie H. Hart. In 2004 zijn de statuten aangepast, waarbij de doelstelling is verruimd en omvat het subsidiëren van voorzieningen, programma’s, activiteiten op het terrein van het pastoraat voor kinderen en jeugdigen, toen in de parochie van Heilige Paulus, nu in de Lievevrouweparochie. Een van de bestuursleden kan benoemd worden op voordracht van het parochiebestuur. Het pastoraal team kan een adviserend lid voordragen.
Secr.: Theo de Wit Telefoon: 0164-240011, Email: theoentoosdewit@hetnet.nl