UITVAART

Afspraken over een kerkelijke uitvaart worden gemaakt via de begrafenisondernemer, die het geheel van de uitvaart regelt. De begrafenisondernemer neemt contact op met de uitvaartcoördinator van de parochie (Telefoon: 06-30098876) om de datum en de kerk (locatie) vast te leggen, als ook de pastor die voor zal gaan in de uitvaart.
Op de parochie kan een beroep gedaan worden voor het verzorgen van een uitvaartdienst in de kerk met aansluitend een aulaviering in het crematorium of een begrafenis. Ook kan gekozen worden voor enkel een aulaviering of voor een afscheid op de begraafplaats.

1. Uitvaart vanuit de kerk
Bij een afscheid vanuit de kerk kan gekozen worden voor een viering van Woord en Gebed, een viering van Woord, Gebed en Communie of een Eucharistieviering. Dat laatste kan enkel als één van de priesters beschikbaar is. In alle gevallen kan de Lievevrouwecantorij, het Rouw- en Trouwkoor, de zang verzorgen. In de parochiekerk OLV van Lourdes is voor een uitvaart op zaterdag een eigen mannenkoor beschikbaar. Het is gangbaar dat de pastor na de uitvaartdienst in de kerk mee naar de begraafplaats of crematorium gaat. In de nazorg bezoekt de pastor na de uitvaart in de regel nog de nabestaanden.

2. Aulaviering in het crematorium
Ook kan op de parochie een beroep worden gedaan als er enkel een aulaviering – een samenkomst in de aula van de begraafplaats of het crematorium – plaats vindt. In overleg met de pastor wordt de afscheidsviering samengesteld.

3. Avondwake
Ook is het mogelijk om op de vooravond van de uitvaart een avondwake in de kerk te houden. Een avondwake is een viering van Woord en Gebed, die wordt verzorgd door vrijwilligers.

4. Begraafplaats
Indien gewenst is een afscheidsviering bij het graf op de begraafplaats ook mogelijk. In overleg met de pastor wordt de afscheidsviering samengesteld.

5. Allerzielen

Ieder jaar op 2 november, het feest van Allerzielen, gedenken we in onze twee kerken de overleden parochianen van het afgelopen jaar. In de viering wordt een gedachtenisprentje met de namen van de overledenen van het afgelopen jaar uitgedeeld. Voor elke overledene van wie vanuit de parochie afscheid is genomen is – indien door de nabestaanden gewenst – een kruisje met de naam in de kerk opgehangen. Met dit teken houden we de overledene levend in onze gemeenschap. Het kruisje kunnen de nabestaanden na de viering van Allerzielen mee naar huis nemen of in overleg op een ander tijdstip.

Er zijn ook vieringen ‘Rondom rouw en verlies’ (zie liturgie).