Geloofsbelijdenis

IIn ReliVisie op ZuidWest TV bespreken we de Geloofsbelijdenis, de twaalf artikelen van het geloof. Zo komen we meer te weten over de kern van ons geloof en wat dat vandaag voor ons betekent. 

In deze serie interviewt diaken Anton Janssen vier personen, steeds over één artikel uit de Geloofsbelijdenis. Dit zijn pastoor Paul Verbeek, dominee Ellen van Sluijs, dominee Wim Lolkema en pastor Fredi Hagedoorn. De serie loopt van advent 2023 t/m april 2024. In iedere ReliVisie verschijnt een nieuwe aflevering. Het Samenzangkoor van de Lievevrouweparochie verzorgt de muziek. Kijk ReliVisie op www.zuidwestupdate.nl/tv/relivisie of om de week op vrijdag op ZuidWest TV.

1. Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde

2. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer

3. Die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria

4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven

5. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden

6. Die opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader

7. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden

8. Ik geloof in de heilige Geest

9. De heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen

10. De vergeving van de zonden

11. De verrijzenis van het lichaam

Wil je meer weten over het katholieke geloof? Of wil je katholiek worden? Kijk op www.lievevrouweparochie.nl/leren/katholiek-worden