Uitvaart

Wanneer je afscheid moet nemen van een dierbare, kun je kiezen voor een uitvaart in één van onze kerken, met aansluitend een aulaviering in het crematorium of een begrafenis. Enkel de aulaviering of het afscheid op de begraafplaats is ook mogelijk. Een lid van het pastoraal team gaat voor in de viering.

 Inhoudelijke uitleg

Een dierbare verliezen doet altijd pijn en verdriet. Dit verdriet mag en zal er zijn. Ook Jezus huilde bij het graf van Lazarus. In deze verdrietige tijd rond het overlijden van een dierbare kunnen rituelen van een kerkelijke uitvaart houvast en moed geven.

In een kerkelijke uitvaart spreken we uit dat de dood niet het laatste woord heeft. We gedenken samen het leven van de overledene en bidden voor hem of haar. We ontsteken licht aan de Paaskaars en er klinken verhalen uit de Bijbel. Er is ruimte voor de familie om zelf te lezen of te spreken. Aan het slot van de uitvaart wordt de overledene gezegend met wijwater en wierook. Samen begeleiden we hem of haar naar het crematorium of naar de begraafplaats. Iedere uitvaart wordt door een lid van het pastoraal team samen met de familie zorgvuldig voorbereid, zodat het een waardig, persoonlijk afscheid wordt.

Praktische uitleg

Afspraken over een kerkelijke uitvaart worden gemaakt via de begrafenisondernemer, die het geheel van de uitvaart regelt. De begrafenisondernemer neemt contact op met de uitvaartcoördinator van de parochie (06-30098876) om de datum en de locatie vast te leggen, alsook de pastor die voor zal gaan in de uitvaart.

Bij een uitvaart vanuit de kerk kan gekozen worden voor een viering van Woord en Gebed, een viering van Woord, Gebed en Communie of een Eucharistieviering. Dat laatste kan enkel als één van de priesters beschikbaar is. In alle gevallen kan de LieveVrouweCantorij met zang en orgelsspel de viering ondersteunen.

Als parochie spannen we ons tot het uiterste in om een uitvaart waardig en persoonlijk te maken. Je kunt een beroep op ons doen voor het verzorgen van een uitvaartdienst in de kerk met aansluitend een aulaviering in het crematorium of een begrafenis. Ook kan gekozen worden voor enkel een aulaviering of voor een afscheid op de begraafplaats.

Financiële informatie

We vragen een bijdrage voor de uitvaart:

Uitvaart in de kerk:
€ 700,00
Viering in het crematorium of op de begraafplaats, voorgegaan door een lid van het pastoraal team:
€ 467,00
Zegening kist:
€ 239,00

Je parochiebijdrage over de afgelopen jaren kan hier mogelijk van worden afgetrokken. Bekijk onze financiële pagina voor meer informatie hierover.

Voor uitvaartondernemers die een uitvaart willen aanmelden, hebben we de achterwachttelefoon:         06-30098876.
Hulp in tijden van verdriet

Als parochie zijn we er in vrolijke en verdrietige tijden voor elkaar. Heb je behoefte aan een goed gesprek? Aarzel niet en doe een beroep op de bezoekgroep.